Rt 3413/1929
Ustanovení § 68 tr. zák. nečiní vrchnostenskou povahu strážníků závislou na nosení určitého šatu (odznaku), aniž ji omezuje na dobu, po kterou konají bezpečnostní službu podle rozvrhu práce mezi jednotlivé členy bezpečnostní stráže .

I strážník, který jest z důvodu nutného zotavení pro určitou dobu sproštěn povinnosti výkonu bezpečnostní služby, požívá - zakročuje při postřehnutí trestných činů i z vlastního podnětu - ochrany §§ 68, 81 tr. zák., je-li poznání, že jde o strážníka konajícího službu, - sprostředkované zpravidla již služebním stejnokrojem - osobě úkonem dotčené sprostředkováno jiným způsobem (strážník se jí legitimuje).

( Rozhodnutí Zm I 537/28, 14.03.1929 )
Z odůvodnění:
Výrok, kterým shledán zločin § 81 tr. zák. v násilném vztažení ruky obžalovaného na policejní strážníky W-a, W-la a J-e, napadá stížnost námitkou, že strážník W-e nepožíval ochrany § 81 tr. zák., protože byl - jak zřejmě předpokládá i rozsudek, ač to výslovně nezjišťuje - v civilním šatu a mimo službu.

Námitka neobstojí. Není zákonného ustanovení, jež by činilo vrchnostenskou povahu strážníků - v § 68 tr. zák. výslovně stanovenou - závislou na nošení určitého šatu (odznaku) neb omezovalo ji na dobu, po kterou konají bezpečnostní službu podle rozvrhu práce mezi jednotlivé členy bezpečnostní stráže téže obce.

Okolnost, že strážník jest z důvodu nutného zotavení se pro určitou dobu sproštěn z povinnosti k výkonu bezpečnostní služby, nezbavuje ho ani práva, ani povinnosti, by se sám i v této době - zejména při postřehnutí trestných činů i z vlastního podnětu - uvázal v úkony bezpečnostní služby, jež jest jeho trvalým povoláním a náleží mu tudíž kdykoliv; činí-li tak, požívá po dobu těchto úkonů zvláštní ochrany §§ 68, 81 tr. zák., je-li poznání, že jde o strážníka konajícího službu - sprostředkované zpravidla již služebním stejnokrojem - osobě úkonem dotčené sprostředkováno jiným způsobem; to se však podle výslovného a stížností nenapadeného předpokladu rozsudku stalo tím, že se strážník W-e stěžovateli legitimoval, ještě než proti němu zakročil. Jiných výtek nebo námitek stížnost proti oné části rozsudku neuplatňuje a bylo ji proto ohledně zločinu § 81 tr. zák. zamítnouti.