Rt 341/1921
Jest vybízením více lidí (čin spáchán veřejně), byla-li výzva řízena na příslušníky početně silné politické strany a pronesena vůči náhodně se shluknuvšímu davu lidí.

( Rozhodnutí Kr II 240/20, 20.01.1921 ) Z odůvodnění:
Po věcné stránce namítá stížnost, že není zde skutkové podstaty přečinu dle § 279 tr. zák. ani po stránce objektivní, poněvadž obžalovaný vyzýval ku pomoci a zprotivení se proti četníkům, když ho odváděli k soudu, výslovně je sociální demokraty a není zjištěno, že byli aspoň 2 příslušníci této strany na náměstí přítomní.

Po stránce objektivní se vyhledává k přečinu shluknutí dle § 279 tr. zák. vybízení v í c e (t.j. nejméně dvou) osob ku společné pomoci nebo ku zprotivení se osobě vrchnostenské, konající službu.

Všecky tyto náležitosti jsou dány. Rozsudek zjišťuje, že obžalovaný vybízel dne 2. června 1919 v H. na náměstí, když ho četnický strážmistr Josef K. a četník na zkoušku Rudolf P. vedli spoutaného k soudu, v í c e lidí, kteří ve velkých davech byli svědky výstupu slovy: "Sociální demokraté, vyslyšte mne, pojďte mi na pomoc, já jsem nevinen, nenechte mně nevinně vésti k soudu".

Je zřejmo, že tento výrok měl ten smysl, aby lidé na náměstí přítomní pomohli obžalovanému proti četníkům, kteří jej předváděli k soudu. Avšak i kdyby se vzal výrok doslovně, nelze pochybovati o tom, že ve velikém množství shromážděných byli ve značnějším počtu zastoupeni příslušníci strany sociálně demokratické, která dosáhla při volbách do obcí, konaných krátce po spáchání činu v polovici června 1919, průměrně 30 proc. všech odevzdaných hlasů. Je proto nepochybno, že závadný výrok byl pronesen k v í c e lidem, jak žádá § 279 tr. zák.