Rt 3383/1929
Poukazuje na nesprávné právní poučení, jež mělo za následek, že se obžalovaný k vůli opovědi opravných prostředků zavčas k obhájci nedostavil, vede tím obžalovaný průkaz ve smyslu čís. 1 prvého odstavce § 364 tr. ř.; okolnost, že žádost nebyla výslovně označena jako žádost za navrácení v předešlý stav, nebrání, by za ni nebyla pokládána.

(Rozhodnutí Zm II 477/28, 26.01.1929 )
Z odůvodnění:
Dne 22. listopadu 1928 učinil obžalovaný svým obhájcem u zemského trestního soudu podání, v němž, předkládaje soudu opis rozsudku obžalovanému doručeného a právního poučení k němu připojeného, poukazuje na nesprávnost tohoto poučení, jež měla za následek, že se, maje za to, že má k podání opravných prostředků lhůtu 8denní, teprve po uplynutí 3denní zákonné lhůty k jich opovězení se žádostí za jich podání k svému obhájci dostavil, jemuž tím bylo znemožněno odpor, zmateční stížnost a odvolání včas opověděti, pokud se týče odpor podati.

Na tomto podkladě žádá obžalovaný, by mu byl rozsudek znovu doručen se správným poučením o opravných prostředcích. Zároveň dne 23. listopadu 1928 podal obžalovaný pro případ, že by mu tento jeho návrh byl pravoplatně zamítnut, by zachoval alespoň 8denní lhůtu, jemu oním nesprávným právním poučením stanovenou, provedení zmateční stížnosti a odvolání.

Z předloženého právního poučení vyplývá, že ovšem nijak nevyhovuje předpisům zákona (§§ 284, 285, 427 tr. ř.), poučujíc obžalovaného prostě, že se mu zasílá opis rozsudku "k eventuelnímu provedení ohlášené (!) zmateční stížnosti, které musí do osmi dnů od doručení rozsudku zde (u soudu nalézacího) býti podáno a oprávněným obhájcem ve věcech trestních podepsáno". Soud nalézací zamítl napadeným usnesením zmateční stížnost obžalovaného s odůvodněním, že "se opovězení zmateční stížnosti stalo pozdě". Zároveň poukázána žádost obžalovaného za opětné doručení rozsudku se správným poučením o opravných prostředcích na toto usnesení s dodatkem, že odvolání bude po pravoplatnosti tohoto usnesení předloženo sborovému soudu druhé stolice.

Třebaže žádost obžalovaného "za doručení rozsudku se správným opravným poučením" nebyla jako taková výslovně označena, jest podle svého obsahu zřejmě žádostí za navrácení v předešlý stav ve smyslu § 364 tr. ř. Poukazuje na nesprávné právní poučení, jež mělo za následek, že se obžalovaný k vůli opovědi opravných prostředků zavčas k obhájci nedostavil, podává obžalovaný průkaz ve smyslu čís. 1 prvého odstavce onoho §. Podání učiněno bylo ve lhůtě čís. 2 téhož odstavce § 364 a zároveň (hned následujícího dne) podány zmateční stížnosti i odvolání (čís. 3), jež obsahují v sobě s provedením těchto opravných prostředků i jich opověď.

Doručení rozsudku s právním poučením má se státi zřejmě za účelem navrácení ve stav, v jakém věc byla před překážkou, jež žadateli podle jeho tvrzení znemožnila dodržeti lhůtu k opovědi opravných prostředků. Že žádost nebyla výslovně označena jako žádost za navrácení v předešlý stav, nebrání, by za ni nebyla pokládána, ježto podle ustálené judikatury zrušovacího soudu (sb. n. s. č. 2177, 3007, 3066 a j.) nesprávné označení podání nemůže býti straně na újmu a na soudu jest, by je vyřídil podle pravé jeho podstaty.