Rt 3376/1929
I. Návodcem (§ 5 tr. zák.) jest, kdo v jiném úmyslně vzbudí rozhodnutí ke spáchání určitého trestného činu. Návod vyhledává na straně návodcově úmysl, směřující ke vzbuzení takového rozhodnutí a záleží v podstatě v tom, že návodce v pachateli takové rozhodnutí úmyslně vyvolá. Více se k návodu nežádá, než by návodce chtěl, aby čin byl spáchán (po případě aspoň) podniknut osobou navedenou.

II. Nezáleží na účelu a na úmyslu, s jakým kdo jinou osobu k trestnému činu (krádeži) navedl a při jeho provádění činně působil; jest trestným, třebas se mu jednalo o to, aby pachatele usvědčil a trestný čin (k němuž dříve sám navedl) překazil.

( Rozhodnutí Zm I 571/28, 18.01.1929 )
Z odůvodnění:
Stěžovatel namítá, že neměl býti odsouzen, poněvadž, překazila-li policie včasným zakročením provedení krádeže, k jeho podnětu, byvši předem o podniku vyrozuměna, nemůže prý býti řeči o trestném úmyslu na straně obžalovaného a jeho jednání jest prý beztrestné, an se k M-ovi jen zdánlivě choval tak, jako by mu chtěl při krádeži pomáhati. K tomuto jest podotknouti, že rozsudek nezjišťuje ony okolnosti, ale také je nevylučuje. Než, i kdyby bylo lze za tohoto stavu věci zmateční stížnost pokládati za provedenou po zákonu, byla by neodůvodněna, poněvadž návodcem jest, kdo v jiném úmyslně vzbudí rozhodnutí ke spáchání určitého trestného činu.

Návod vyhledává na návodcově straně úmysl, směřující ke vzbuzení onoho rozhodnutí a záleží v podstatě v tom, že návodce v pachateli takové rozhodnutí úmyslně vyvolá. Více se k návodu nežádá, než aby návodce chtěl, aby čin byl spáchán (po případě aspoň podniknut) osobou navedenou.

V souzeném případě jest zjištěno, že obžalovaný nastrojil zločinnou krádež Karla M-y v P., že k jejímu vykonání přispěl radou a slibem účasti.

Rozsudek správně spatřuje v této této činnosti obžalovaného návod a účastenství na nedokonané krádeži, bez ohledu na to, ať "účel" a "úmysl", s jakým obžalovaný tak činil, byl jakýkoliv, bez ohledu na to, že snad skutečně - jak uvedl na svou obhajobu - se mu jednalo o to, by usvědčil M-u a překazil krádež - (k níž ho dříve sám byl navedl) - tedy nikoliv o to, by se krádež materielně zdařila; jeť pro otázku jeho trestnosti v tomto případě rozhodným jedině, že úmyslně vzbudil v M-ovi rozhodnutí spáchati zločin krádeže, že ho k tomuto zločinu navedl, a že radou a slibem účasti v něm zločinné rozhodnutí utvrzoval; mimo to, že při krádeži samé činně pomáhal. Tím se dopustil jednak návodu, jednak účastenství na nedokonaném zločinu krádeže, spáchaném M-ou.