Rt 3370/1929
Ke skutkové podstatě zločinu podle § 81 tr. zák. nestačí, že vzpírání se pachatelovo (škubání řetízky při poutání) znesnadňuje služební výkon vrchnostenské osoby, nýbrž musí býti použito násilí nejen proti služebnímu výkonu, nýbrž i proti osobě vrchnostenské samé; musí tu býti vědomí a vůle pachatelova dotknouti se skutečně vyvinutým násilím buď přímo neb aspoň nepřímo, přece však s fysickým účinkem vrchnostenské osoby.

( Rozhodnutí Zm II 276/28, 16.01.1929 )
Z odůvodnění:
Stěžovatel uvádí, že jednání obžalovaného, který byv strážníkem dostižen, se bránil spoutání a škubal rukama sem tam řetízky, při čemž strážníkovi R-ovi způsobil dva lehké škrábance, není činným odporem, aspoň ne činným odporem namířeným nepřímo proti osobě strážníkově, nýbrž že šlo spíše jen o překážky, který obžalovaný kladl svému spoutání, jež však nebyly nikterak namířeny proti strážníkovi.

Tato výtka je do jisté míry odůvodněna. I když je zjištěno, že obžalovaný při tom,, když rukama a řetízky sem tam škubal, způsobil strážníkovi lehké škrábance na ruce, není tím bezpečně zjištěn základ pro pojímání onoho škubání řetízky za činný odpor proti osobě strážníkově, neboť k poranění mohlo stejně snadno dojíti, i když snad obžalovaný takovým škubáním řetízků strážníkovi jen znesnadňoval svoje poutání.

Nestačí totiž ke skutkové podstatě zločinu podle § 81 tr. zák., že vzpírání se pachatelovo znesnadňuje služební výkon vrchnostenské osoby; k dosažení tohoto zákonem vytčeného a pachatelem zamýšleného účelu trestného činu musí býti použito násilí nejen proti tomuto služebnímu výkonu, nýbrž i proti osobě vrchnostenské samé a nestačí, že tato po případě musí použíti větší síly a tělesné námahy nebo větší obratnosti, by tento výkon provedla, nýbrž musí býti zjištěny okolnosti, z nichž by vycházelo, že měla býti postižena vrchnostenská osoba na své tělesné nedotknutelnosti fysickým účinkem násilného odporu pachatelova, jenž se teprve tím stává "skutečným násilným vztažením ruky".

Vždyť zlý úmysl k tomuto zločinu vyžadovaný není naplněn již vědomím a vůlí pachatelovou, jež se nesou ke zmaření služebního výkonu vrchnostenské osoby, neboť to jest konečný účel činu, nýbrž musí tu býti i vědomí a vůle pachatelova, vrchnostenské osobě skutečným násilným vztažením ruky se vzepříti, čemuž bez extensivního výkladu těchto zákonem použitých znaků lze jen tak rozuměti, že jest tu vědomí a vůle pachatelova dotknouti se skutečně vyvinutým násilím buď přímo neb aspoň nepřímo, přece však s fysickým účinkem vrchnostenské osoby.

V pouhém škubání řetízky při poutání, jak jest tu zjištěno, nemusí však býti tyto náležitosti skutkové podstaty zločinu podle § 81 tr. zák. naplněny, ačkoliv ovšem vyloučeny nejsou. Zjistiti případně bližší okolnosti čin provázející a jej v onom smyslu vyznačující a usouditi z nich po případě na zlý úmysl obžalovaného v onom smyslu a podle toho i na skutkovou náležitost skutečného násilného vztažení ruky ve smyslu shora vytčeném lze jen na základě nového hlavního přelíčení.