Rt 3365/1929
Zmateční stížnost, podanou v menšinovém jazyku obhájcem obžalovaného, který udal při zodpovědném výslechu, že jest národnosti české, jest odmítnouti.

(Rozhodnutí Zm I 646/28, 3.01.1929)
Z odůvodnění:
Obžalovaný, jenž podává, jsa zastoupen obhájcem vykázaným plnou mocí, zmateční stížnost v jazyku německém, prohlásil k protokolu před vyšetřujícím soudcem krajského soudu v Jičíně, že jest národnosti české, a toto udání neodvolal ani při hlavním přelíčení, jakž vyplývá z protokolu.

Jazyk československý je jazykem státním, oficielním, v němž se děje úřadování všech soudů. Poněvadž stěžovatel není příslušníkem národní a jazykové menšiny, nemůže se dovolávati ustanovení § 2 zák., pokud se týče II. hlavy vlád. nařízení ze dne 3. února 1926, čís. 17 sb. z. a n. a jest v souzeném případě odmítnouti podání, které učiní za stranu právní zástupce v jiném než státním jazyku, jako nehodící se, by o něm bylo po zákonu zahájeno jednání. Rozhodným jest jazyk strany, nikoliv jazyk, jehož užívá zmocněnec neb zástupce.