Rt 325/1921
Trestným jest, kdo darem chce přiměti státního zástupce ku zkrácení vyšetřovací vazby, i když dodatečně se ukáže, že vazba byla bezdůvodnou.

( Rozhodnutí Kr I 517/20, 8.01.1921 )
Z odůvodnění:
V odpor vzatý rozsudek zjišťuje, že obžalovaný podstrčil svému bratru ho navštívivšímu lístek s obsahem, by ihned zítra v poledne sám osobně došel do bytu státního zástupce dra. K., odevzdal mu 2 kuřata, 25 vajec, 10 kg mouky, 1 kg másla a poprosil ho, by obžalovaného propustil z vazby. Obžalovaný doznal, že zamýšlel tímto způsobem vymoci své propuštění z vyšetřovací vazby. V tomto doznaném a zjištěném ději zračí se předně všechny zákonné znaky skutkové podstaty zločinu dle § 105 tr. z. Zákon nevyžaduje ničeho více, nežli takovou činnost obžalovaného, z níž je patrný úmysl jeho, přiměti nějakým darem úřední osobu v paragrafu tom zmíněnou ke stranickosti neb porušení úřední povinnosti. Tento zlý úmysl obžalovaný doznal. Zamýšlelť, by státní zástupce Dr. K. byl pohnut právě zmíněným darem k tomu, aby obžalovaného propustil z vazby, tedy k tomu, by při posuzování a vyřizování trestní záležitosti obžalovaného neřídil se výlučně důvody věcnými a právními, nýbrž ohledy blahovůle vykoupené darem. V takovém postupu státního zástupce musilo by zajisté býti spatřováno porušení úředních povinností. Na věci nemůže ničeho měniti okolnost, že obžalovaný byl 5 dní po závadné události z vazby skutečně propuštěn a trestní řízení proti němu úplně zastaveno.

Mylným je též náhled nalézacího soudu, že svádění ke stranickosti, po případě porušení úřední povinnosti nepřichází v daném případě proto v úvahu, poněvadž prý obžalovanému šlo jen o zkrácení vyšetřovací vazby za několik dní potom bez toho zrušené. Pokud jde o justiční orgány, stanoví zákon zcela všeobecně, že zločinu dle § 105 tr. z. se dopouští, kdo úředníka takového pokusí se svésti ku stranictví neb porušení úřední povinnosti, aniž činí při tom rozdílu co do druhu jeho úředních výkonů. Z toho plyne, že pod ochranou § 105 tr. z. stojí činnost státního zástupce vůbec. Že účast při rozhodování o zrušení vyšetřovací vazby v té které trestní záležitosti náleží k jedněm z hlavních úředních výkonů státního zástupce, je na snadě.