Rt 317/1920
O tom, zda cena jest zřejmě přemrštěna, rozhoduje lichevní soud dle volného uvážení všech okolností.
(Rozh. ze dne 30.12.1920, Kr I 560/20)
Nejvyšší soud jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku lichevního soudu při zemském trestním soudu v Praze ze dne 20.5.1920, jímž byl stěžovatel uznán vinným přestupkem dle § 20, odst. 1 cís. nař. ze dne 24.3.1917, čís. 131 ř. z., mimo jiné z těchto
d ů v o d ů :
Pokud jde o výtku nesprávného právního posouzení dle § 281 čís. 9 a) tr. ř., sluší především poukázati na zásadní předpis § 17 zákona ze dne 17.10.1919, čís. 567 sb. z. a n., dle něhož o tom, je-li cena zřejmě přemrštěna, rozhoduje soud lichevní dle volného uvážení všech okolností. Motivy zákona poukazují k tomu, že předpisem tím odstraněna byla vada, zaviněná t. zv. teorií pořizovacích nákladů, aniž se jest obávati, že stalo se to v neprospěch obviněného, ježto dnes po pětiletých válečných zkušenostech možno s plnou jistotou tvrditi, že každý nabyl dostatečného rozhledu a znalosti, by posoudil, co jest cena zřejmě přemrštěna. Již tím ustupuje výpočet nákladů pořizovacích co do svého významu a odebírá se půda pokusu brojiti proti výroku, že cena požadovaná byla zřejmě přemrštěná, kritikou jednotlivých položek tohoto rozpočtu. Proto nelze vůbec z hlediska § 281 č. 9 a) tr. ř. přikládati váhy tvrzení zmateční stížnosti, že výpočet nákladů na zpracování 6 korců půdy jest příliš nízkým, a že čítaná cena semena jetelového nevyhovuje skutečným poměrům a že soud nedbal jiných nutných vydání, nehledíc k tomu, že stěžovatel při hlavním přelíčení dotyčných vyšších pořizovacích nákladů neuváděl. Ani výtka, že rozsudek vypočítává zisk stěžovatelův jen při jedné plodině, nepřihlížeje k celkovému stavu hospodářství a eventuelní ztrátě při plodinách jiných, není oprávněna, jednak proto, že se stěžovatel sám takovýchto ztrát nedovolával, jednak proto, že jedná se jen o určitý prodej jetele, při němž by ani ztráty při jiných plodinách neopravňovaly prodatele, by se využívaje mimořádných poměrů, válkou vyvolaných, za ztráty ty hojil na kupiteli jetele požadováním ceny přehnané. Ostatně vzal rozsudek při výpočtu svém vydatně zřetel na riziko v hospodářství, jakož i na celkovou jakost půdy pachtovaného hospodářství, vyvraceje tím tvrzení obžalovaného, jakoby bylo šlo jinak o půdu neúrodnou. Jestliže soud, zjistiv, že požadovaná a docílená cena jetele 4350 K převyšuje náklady pořizovací o 1680 K, jež tvoří neoprávněný zisk stěžovatelův, dospěl ku závěru, že cena, za jetel požadovaná, jest zřejmě přemrštěnou, nelze výrok ten důvodně označiti právně mylným.