Rt 3101/1928
Vyřízení zmateční stížnosti proti sprošťujícímu rozsudku odpadá, byl-li obžalovaný zvolen za poslance a příslušná sněmovna nevyhověla žádosti za jeho vydání (§ 24 úst. list.).

(Rozh. ze dne 1. března 1928, Zm I 546/27).

Nejvyšší soud jako soud zrušovací usnesl se v trestní věci soukromého obžalobce Karla P-e proti osmi obžalovaným pro urážku na cti, spáchanou tiskem takto: Vyřízení zmateční stížnosti soukromého obžalobce do rozsudku krajského jako kmetského soudu v Plzni ze dne 20. června 1925, pokud jím byl Jakub D. sproštěn z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti cti podle § 491 a 493 tr. zák., odpadá.

Důvody:

Proti rozsudku krajského jako kmetského soudu v Plzni ze dne 20. června 1925, pokud jím byli obžalovaní sproštěni z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 491 a 493 tr. zák., podal soukromý obžalobce zmateční stížnost. Při roku nařízeném u Nejvyššího soudu jako soudu zrušovacího k jejímu projednání se ukázalo, že spoluobžalovaný Jakub D. byl zatím zvolen za poslance Národního shromáždění. Hledíc k ustanovení § 24 ústavní listiny Československé republiky, podle něhož je k jakémukoli trestnímu stihání člena Národního shromáždění třeba souhlasu příslušné sněmovny, jenž vykázán nebyl, usnesl se Nejvyšší jako zrušovací soud dne 12. dubna 1926, že se trestní řízení proti Jakubu D-ovi z jednání o zmateční stížnosti Karla P-e vylučuje, i byl sborový soud prvé stolice poukázán, by ohledně Jakuba D-e zařídil další podle zákona. Krajský soud v Plzni obrátil se na předsednictví poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Ceskoslovenské se žádostí o vydání poslance Jakuba D-e k trestnímu stihání pro uvedený přečin, poslanecká sněmovna se však podle přípisu svého předsednictva ze dne 14. července 1927 usnesla žádosti té nevyhověti. Vzhledem k tomu a k dalšímu ustanovení § 24 ústavní listiny, že je stihání poslance vždy vyloučeno, odepřela-li sněmovna k němu souhlas, nemůže býti v trestním řízení proti Jakubu D-ovi o soukromé obžalobě Karla P-a pokračováno a odpadá tudíž také vyřízení zmateční stížnosti Karla P-e proti výše uvedenému rozsudku soudem zrušovacím, pokud jde o obžalovaného Jakuba D-e.