Rt 3028/1927
Ke skutkové podstatě zpronevěry nestačí v subjektivním směru "vědomé přivlastnění", nýbrž se vyžaduje "vědomé bezprávné přivlastnění si" svěřené věci; pouhá "svémoc" nevystihuje ještě vědomí hmotné protiprávnosti.

( Rozhodnutí Zm I 221/27, 30.12.1927 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost namítá, že ke skutkové povaze zločinu zpronevěry náleží vědomí protiprávního zadržení svěřené věci a že nalézací soud neučinil potřebného zjištění o tom, zda obžalovaný jednal jsa si vědom protiprávnosti zadržení 20.000 Kč, když částku tu Františku J-ovi nevydal a když zatím u notáře ji nesložil a zdůrazňuje okolnosti, jež prý toto vědomí protiprávního zadržení vylučují, tak zejména civilně-právní poměr mezi obžalovaným a Františkem J-em, opravňující prý obžalovaného k tomuto zadržení.

Nalézací soud uváděje v napadeném rozsudku, že po stránce subjektivní "stačí úmyslné, t.j. vědomé přivlastnění si nebo zadržení svěřené věci", dospívá z tohoto právního názoru ve spojení s objektivní stránkou zločinu zpronevěry, již má za zjištěnu, k výroku odsuzujícímu.

Než tomuto právnímu názoru nelze bezvýhradně přisvědčiti. Zpronevěra pojmově předpokládá hmotně protiprávní zadržení nebo přivlastnění si svěřené věci. Nestačí proto po stránce subjektivní, jak míní nalézací soud, "vědomé přivlastnění", nýbrž jen "vědomé bezprávné přivlastnění" svěřené věci. Takovéto "vědomě protiprávní přivlastnění" soud však v souzeném případě, vycházeje ze svého nesprávného právního názoru, nezjistil. Zjištění, že obžalovaný spotřeboval peníze jemu svěřené "svémocně" nepostačuje, poněvadž svémoc ještě nevystihuje vědomí hmotné protiprávnosti. Vyžaduje-li se takto ke skutkové povaze zpronevěry, by pachatel jednal u vědomí, že si bezprávně přisvojuje nebo zadržuje věc jemu svěřenou, - byla by ovšem zpronevěra vyloučena pro nedostatek zlého úmyslu, když pachatel na příklad - což by v souzeném případě mohlo přijíti v úvahu - měl důvodně za to, že jest oprávněn věc mu svěřenou si podržeti. Jest tudíž zmateční stížnost po stránce té odůvodněna a pro nedostatek zjištění po stránce subjektivní bylo uznati, jak se stalo.