Rt 2984/1927
Při zpronevěře zastavením věci koupení na splátky (s výhradou vlastnictví) má doba, kdy byla věc zastavena, rozhodný význam pro posouzení otázky, kolik tehdy ještě činil nedoplatek kupní ceny a zda po případě nebyla v té době již celá kupní cena zapravena.

( Rozhodnutí Zm II 438/27, 25.11.1927 )
Z odůvodnění:
V důvodech rozsudku jest uvedeno, že obžalovaný sám doznal, že kromě psacího stroje od firmy M. koupeného zastavil dne 13. prosince 1924 v zastavárně jiný psací stroj téže značky v odhadní ceně 750 Kč pro zápůjčku 500 Kč. Tento údaj rozsudkových důvodů jest v rozporu s obsahem protokolu o výslechu obviněného, podle něhož týž nejen nic takového nedoznal, nýbrž naopak tvrdil, že zástavní lístek uložený ve spisech, který se vztahuje právě na zastavení psacího stroje "Torpedo" v odhadní ceně 750 Kč dne 13. prosince 1924 za zápůjčku 500 Kč, netýká se jeho stroje.

Tento spisový rozpor jest závažný, neboť nalézací soud dovozoval z okolnosti, že obžalovaný byl nucen zastaviti i onen druhý stroj, závěr, že se obžalovaný nacházel při činu ve větší tísni a že neměl možnosti firmě M. spláceti, a opíral o tuto okolnost z části i své přesvědčení o vině obžalovaného po stránce subjektivní. Nalézací soud opomenul uvážiti dřívější údaje obviněného, obsažené v jeho protokolech, v souvislosti s předloženým dopisem. Po této stránce jest výtka neúplnosti odůvodněna. Obžalovaný tvrdil při svém výslechu jako obviněný dne 22. září 1925, že nabídl firmě M. dopisem ze dne 7. června 1925 psací stroj ke zpětné koupi, a předložil také opis onoho dopisu. Při dalším výslechu dne 11. ledna 1926 uvedl, že psací stroj byl v zastavárně asi čtvrt roku, že se sice nepamatuje, kterého dne stroj zastavil, že však v té době měl kupní cenu až na úroky a útraty zaplacenu.

Ke všem těmto skutečnostem, které vyšly na jevo při hlavním přelíčení, protože podle protokolu o hlavním přelíčení obžalovaný uvedl totéž, jako v dřívějším protokole nalézací soud v rozsudku nepřihlížel a jich neuvážil, když zjišťoval dobu, kdy obžalovaný psací stroj od firmy M. na splátky koupený zastavil, ačkoliv zároveň zjistil v rozsudku na základě svědectví Václava K-a, že obžalovaný prodal zástavní lístek na onen psací stroj Václavu K-ovi teprve asi začátkem září 1925. Mimochodem se připomíná, že obžaloba vycházela z předpokladu, že obžalovaný zastavil psací stroj v první polovici roku 1925, totiž asi čtvrt roku před tím, než prodal zástavní lístek Václavu K-ovi, což se stalo i podle rozsudkového zjištění začátkem září 1925.

Ježto nelze vyloučiti možnost, že by nalézací soud dospěl ve příčině doby, kdy obžalovaný psací stroj zastavil, k jinému přesvědčení, kdyby byl uvažoval také o oněch skutečnostech, a poněvadž doba, kdy se stalo zastavení psacího stroje, má rozhodný význam pro posouzení otázky, kolik tehdy ještě činil nedoplatek kupní ceny za věc na splátky koupenou a zdali po případě nebyla v té době již celá kupní cena zapravena, jest napadený rozsudek stižen vadou neúplnosti, která jej činí zmatečným.