Rt 2970/1927
Obsílku s nesprávným datem odvolacího přelíčení nelze považovati za řádné obeslání k odvolacímu roku; v takovém případě není tu předpokladu, za něhož lze konati odvolací rok v nepřítomnosti obžalovaného.

( Rozhodnutí Zm I 617/27, 17.11.1927 )
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu ve Frýdlantě z 3. srpna 1927 uznán byl obžalovaný vinným přestupkem podle § 496 tr. zák. Proti tomuto rozsudku podal obžalovaný včas odvolání co do viny a co do trestu a z výroku o podmíněném odsouzení. Spisy byly předloženy okresním soudem dne 18. srpna 1927 odvolacímu soudu v Liberci, jenž ustanovil odvolací přelíčení na den 5. září 1927 o 1/2 5. hod. odpol. a nařídil obeslání obžalovaného a jeho obhájce. Dra Rudolfa F-a. K odvolacímu přelíčení dne 5. září 1927 o 1/2 5. hod. odpolední dostavili se toliko soukromý obžalobce a jeho zástupce; po provedeném jednání byl vynesen rozsudek z 5. září 1927, jímž byl rozsudek prvé stolice potvrzen a odvolání obžalovaného bylo v celém rozsahu zamítnuto. Jak z obsílek obviněného a jeho obhájce Dra Rudolfa F-a patrno, znějí obsílky ty nikoli na den 5. září 1927, nýbrž na den 8. září 1927. Třebaže se datum 8. září 1927 do obsílek těch dostalo nedopatřením soudní kanceláře, nelze obsílku s nesprávným datem odvolacího přelíčení považovati za řádné obeslání k odvolacímu roku skutečně dne 5. září 1927 provedenému, a nedostává se tedy předpokladu, za něhož lze podle čtvrtého odst. § 471 tr. ř. konati odvolací rok v nepřítomnosti obžalovaného.