Rt 2963/1927
Podání vědomě nesprávné zprávy, t. j. zprávy, ve které nejsou uvedeny závady, shledané úředníkem (revidentem okresní nemocenské pokladny), vyšetřením závad pověřeným, nelze pokládati za poskytnutí pouhé výhody nebo úlevy ve smyslu § 2 (2) zákona o úplatkářství (ze dne 3. července 1924, čís. 178 sb. z. a n.), nýbrž jest porušením úředních povinností (ve smyslu § 105 tr. zák., zločinu svádění ke zneužití moci úřední).

Nejvyšší soud jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu v Olomouci ze dne 5. dubna 1927, pokud jím byl obžalovaný k obžalobě pro zločin svádění k zneužití moci úřední podle § 10 5 tr. zák. uznán vinným toliko přestupkem úplatkářství podle § 2 odst. druhý zákona ze dne 3. července 1924, čís. 178 sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek a věc vrátil krajskému soudu v Olomouci, by ji znovu projednal a o ní rozhodl.

( Rozhodnutí Zm II 317/27, 12.11.1927 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnosti státního zastupitelství nelze upříti důvodnost, pokud vytýká výroku prvé stolice o zlém úmyslu obžalovaného zmatečnost podle § 281 čís. 5 tr. ř. Rozsudek prvé stolice zjišťuje po stránce objektivní, že svědek F. po revisi, kterou konal jako revident okresní nemocenské pokladny v továrně Isidora W-e k vůli zjištění, zda byla mzda všech krejčovských dělníků k vyměřování příspěvků správně oznámena, sdělil obžalovanému, že shledal značné závady, že třetí den na to obžalovaný svědka prosil, by mu prominul vyhledávání dokladů o výplatách za kožešnické práce, jichž předložení svědek žádal k ospravedlnění shledaných závad, a že pak obžalovaný svědka F-e - dávaje mu složenou 100 Kč - žádal, by v revisním nálezu uvedl, že údaje firmy jsou správny.

Podání vědomě nesprávné zprávy, neboli zprávy, v níž nejsou uvedeny závady, shledané úředníkem vyšetřením závad pověřeným, nelze pokládati za poskytnutí pouhé výhody neb úlevy, nýbrž dlužno v něm shledati porušení úředních povinností tohoto úředníka. Bude-li tedy zjištěno, že zlý úmysl obžalovaného směřoval k tomu, by pohnul svědka F-e k podání zprávy, že se údaje firmy prokázaly revisí správnými, pokud se týče že při revisi závady zjištěny nebyly, nebude lze kvalifikovati souzený skutek - jak to činí napadený rozsudek - jako pouhý přestupek úplatkářství podle § 2 zákona ze dne 3. července 1924, čís. 178 s. z. a n., nýbrž bude jej podřaditi pod ustanovení § 105 tr. zák. Proto bylo - aniž třeba zabývati se ostatními vývody stížnosti - rozsudek prvé stolice z důvodu čís. 5 § 281 tr. ř. zrušiti a podle § 288 čís. 1 tr. ř. vrátiti věc prvé stolici k opětnému projednání a rozhodnutí.