Rt 290/1920
Ke skutkové podstatě zločinu podílnictví na krádeži (§ 185 tr. z.) stačí po stránce subjektivní, by pachatel věděl, že věc, kterou ukrývá nebo na sebe převádí, pochází z krádeže; dalšího úmyslu, najmě ziskuchtivého se nevyhledává.
(Rozh. ze dne 25.10.1920, Kr I 450/20)
Nejvyšší soud jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu v Chebu ze dne 21.4.1920, pokud jím byla obžalovaná zproštěna dle § 259 čís. 3 tr. ř. z obžaloby pro zločin podílnictví na krádeži dle §§ 185, 186 a) tr. z., rozsudek v odpor vzatý zrušil a vrátil věc soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl.
Z o d ů v o d n ě n í :
Obžaloba vinila obžalovanou, že se dopustila podílnictví na krádeži tím, že ukrývala kradené kuřivo a že jí z celkové hodnoty věcí bylo známo, že krádež byla spáchána způsobem zločinným. Rozsudek zjistil, že obžalovaná koupila od Otomara S-a pět krabic cigaret po 52 K za 100 kusů, že tyto cigarety pocházely z krádeže, spáchané Otomarem S-em a Janem L-em, nenabyl však přesvědčení o tom, že by obžalované byla bývala tato okolnost známa v době, kdy cigaret nabyla. Zjistil však, dále , že obžalovaná popřela, že má cigarety v držení a nevydala jich ani potom, když jí četnický strážmistr sdělil, že cigarety, které od Otomara S-a koupila, jsou kradené, až jí bylo pohrozeno domovní prohlídkou. Soud neshledal ani v tomto jednání obžalované ukrývání, trestné dle § 185 tr. z., vysloviv, že obžalovaná nejednala ze zlého úmyslu, nýbrž z obavy, by na sebe neuvalila důchodkové trestní vyšetřování, poněvadž koupené cigarety pocházejí z ciziny. Státní zastupitelství vytýká právem tomuto výroku zmatečnost dle čís. 9 a) § 281 tr. ř. Právní omyl nalézacího osudu záleží v tom, že přehlédl, že ke skutkové podstatě zločinu podílnictví na krádeži po stránce subjektivní stačí, by pachatel věděl, že věc, kterou ukrývá nebo na sebe převádí, pochází z krádeže. Dalšího úmyslu, najmě ziskuchtivého, se nevyhledává. Poněvadž pak rozsudek sám nepřímo vyslovuje, že obžalovaná byla si po sdělení četnického strážmistra vědoma, že drží, ukrývá věc kradenou, nelze vylučovati subjektivní stránku skutkové podstaty poukazem na pohnutku jejího jednání.