Rt 289/1920
Pojem "nápadného nepoměru" ve smyslu § 2 čís. 1 cís. nař. ze dne 12.10.1914, čís. 275 ř. z. o lichvě jest relativní a dlužno tento znak spatřovati všude tam, kde rozdíl mezi hodnotou plnění a vzájemného plnění jest ve značném nepoměru k obyčejné, konkrétními poměry ospravedlněné hodnotě.
(Rozh. ze dne 25.10.1920, Kr I 318/20)
Nejvyšší soud jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zmateční stížnost obžalované do rozsudku krajského soudu v Liberci ze dne 23.3.1920, jímž byla uznána vinnou přečinem dle § 2 čís. 1 cís. nař. ze dne 12.10.1914 čís. 275 ř. z.
Z o d ů v o d n ě n í :
Pojem nápadného nepoměru je relativní a dlužno takovýto nepoměr spatřovati všude tam, kde rozdíl mezi hodnotou plnění a vzájemného plnění je ve značném nepoměru k obyčejné, konkrétními poměry ospravedlněné hodnotě. V případě, o nějž jde, odpovídá oněch 6 K, jež si obžalovaná dala zaplatit při poskytnutí jednotýdenní zápůjčky 50 K a pak při prodloužení jejím na druhý týden, 624 proc. zúročení kapitálovému. To je hospodářská výhoda, kterou označiti dlužno za přílišnou i když se přihlíží ku zcela mimořádným poměrům doby i k eventuelnímu nebezpečí ztráty zapůjčené nezajištěné jistiny, poněvadž by obžalovaná při normálním, se zásadami slušnosti a mravnosti, jakož i se zákonitými předpisy slučitelném využitkování uvedené jistiny nemohla ani pomýšleti na tak enormní úroky. Vzhledem k tomu jest majetková hodnota toho, co dlužník obžalované poskytl a toho, co od ní obdržel, v takovém nepoměru, jejž se zdravými hospodářskými zásadami nelze absolutně srovnati a který právem označiti dlužno za "nápadný" ve smyslu citovaného zákonného ustanovení. Poněvadž pak nalézací soud zjišťuje a odůvodňuje a zmateční stížnost ani v odpor nebéře, že obžalovaná vykořistila tíseň dlužníka, válečného invalidy, k těžším pracem nezpůsobilého, jenž hleděl si půjčkou u obžalované opatřiti nepatrný provozovací kapitál k nákupu a prodeji hadrů a odpadků, by si z docíleného výdělku zjednal potřebné živobytí pro sebe a svou nevěstu, je odsouzení obžalované právně bezvadným. Na věci nemůže ničeho měniti okolnost, že dlužník zapůjčené mu jistiny dle tvrzení stížnosti dosud nesplatil, poněvadž trestné jednání bylo dokonáno v okamžiku, kdy si obžalovaná poskytnouti dala ony přislíbené majetkové výhody.