Rt 2836/1927
K posouzení účinné lítosti.

Nejde o účinnou lítost (§ 187 tr. zák.), byly-li odcizené věci pachateli poškozenými odňaty.

( Rozhodnutí Zm I 89/27, 27.06.1927 )
Z odůvodnění:
Předpoklad rozsudku, že Václav Č. peníze od obžalované obdržel, opory ve výsledcích průvodních, naopak je s nimi v rozporu; při nejmenším nejsou zjištění rozsudková jasná a určitá v tom směru, jakým způsobem přešly odcizené peníze 1.550 Kč z držení pachatelky zpět do držení poškozeného a kdy se tak stalo.

Přesné zjištění těchto okolností je však rozhodné pro právní posouzení, zda byly splněny podmínky účinné lítosti ve smyslu § 187 tr. zák., zejména zda obžalovaná napravila škodu sama a dobrovolně. Neboť, kdyby peníze obžalovanou odcizené byly jí poškozenými odňaty, sotva by se mohlo mluviti o náhradě škody pachatelkou samou, tím méně o dobrovolné náhradě škody. Za takové situace nebyla by měla obžalovaná na vybranou, s penězi uprchnouti nebo je poškozenému dobrovolně odevzdati, naopak nezbývalo jí nic jiného než trpěti, by si poškozený nalezené peníze, které proti vůli obžalované již ve svých rukou a moci opět měl, ponechal.

Zmateční stížnost uplatňuje dále důvodně, že se nalézací soud neobíral blíže okolnostmi při hlavním přelíčení na jevo vyšlými a majícími význam pro otázku dobrovolnosti náhrady škody. Obžalovaná přiznala se totiž pod tlakem usvědčujících důkazů ke krádeži a poškozeného odprosila, což on si vykládal jako její konečný souhlas, by si ponechal oněch 1.550 Kč u ní nalezených a považoval peníze ty jako nazpět "obdržené". Ve skutečnosti však to konečný souhlas nebyl, neboť obžalovaná žádala po čase prostřednictvím advokáta Dra Sch-y velmi energicky od poškozeného peníze zpět, tvrdíc, že jí náležely a byly jí neprávem odňaty.

To měl soud vzíti v okruh svých úvah, poněvadž to opravňuje k předpokladu, že obžalovaná nepovažovala věc náhrady škody za skončenou, že naopak škodu nahraditi nechtěla a nechce, zvláště když při svém zodpovědném výslechu prohlásila, že peníze byly jejím majetkem a když tak vyloučila, že by byla poškozenému škodu nahradila z účinné lítosti.