Rt 2819/1927
Nelze-li obviněnému doručiti obžalobu v tuzemsku, jest postupovati podle § 421 a násl. tr. ř., nikoliv doručiti obžalobu cizozemskou právní pomocí (§ 79 tr. ř.).

( Rozhodnutí Zm I 102/27, 11.06.1927 )
Z odůvodnění:
Na čsl. příslušníka Rudolfa H-a byla státním zastupitelstvím v Ch. podána obžaloba pro zločin svedení ke smilstvu podle § 132 tr. zák. Krajský soud v Ch. učinil opatření, by obžalovací spis byl doručen jednak obviněnému samotnému, jednak obhájci, jímž současně byl ustanoven Dr. Jindřich G., advokát v Ch., ve smyslu § 6 zákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 sb. z. a n. O doručení obžalovacího spisu do vlastních rukou obviněného byl přípisem ze dne 30. listopadu 1926 dožádán úřední soud v Mnichově a byl obviněnému obžalovací spis podle doručného listu doručen v Mnichově dne 7. prosince 1926.

Tento postup krajského soudu v Ch. příčí se předpisu zákonnému (§ 421 tr. ř.), pokud požádal úřední soud v Mnichově o doručení obžalovacího spisu obviněnému. Jakmile bylo zjevno, že obžalovací spis obviněnému v tuzemsku doručiti nelze, bylo se krajskému soudu zachovati přesně podle ustanovení § 421 tr. ř., omeziti se zejména na doručení obžalovacího spisu pouze obhájci, k tomu cíli zřízenému, nikoli však provésti jeho doručení do vlastních rukou obviněnému cizozemskou pomocí právní.