Rt 2817/1927
Souhlasil-li obžalovaný s návrhem obžalovacího spisu na čtení protokolu svědka, musí návrh na jeho opětný výslech opírati o určité skutečnosti, které, jsouce rozhodného významu pro posouzení viny, dosavadním výslechem svědka zjištěny nebyly, nebo jimiž mohou býti dosavadní údaje svědkovy v důležitých bodech změněny.

( Rozhodnutí Zm II 177/27, 8.06.1927 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnosti obžalovaného nelze přiznati oprávnění. Důvod zmatečnosti spatřuje v tom, že nebylo vyhověno návrhu obžalovaného při hlavním přelíčení, by slyšen byl svědek Josef Š. osobně o všech okolnostech, o kterých byl již dříve slyšen. Leč obžalovaný souhlasil původně s tím, by byl protokol tohoto svědka při hlavním přelíčení přečten, jakž bylo navrženo ve spise obžalovacím. Byly tu tedy zákonné předpoklady § 252 čís. 4 tr. ř., za nichž výpověď tohoto svědka mohla býti přečtena bez porušení zásady bezprostřednosti a ústnosti trestního řízení.

Domáhal-li se přes to obžalovaný posléze opětného osobního výslechu tohoto svědka, bylo na něm, by svůj průvodní návrh opíral o určité skutečnosti, které, jsouce rozhodného významu pro posouzení viny stěžovatelovy, dosavadním výslechem svědka zjištěny nebyly, nebo jimiž mohly býti dosavadní údaje svědkovy v důležitých bodech změněny. Ježto tak neučinil, je patrno, že by opakování výslechu svědka, o jehož výpovědi stěžovatel přece sám ani v jediném bodu tvrditi nemohl, že byla nesprávná, mylná nebo nejasná, nemělo smyslu, ani vlivu pro obžalovaného příznivého, a sluší proto již s ohledem na zásadu nepřetržitostí hlavního přelíčení (§ 273 a násl. tr. ř.) označiti za bezvadný postup soudu, pokud návrh obžalovaného zamítl.