Rt 2809/1927
Podmínkou ochrany úřední osoby dle § 68 tr. zák. jest, by při jejím ustavení do úřadu byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky, u polního hlídače nejen, by byl do přísahy vzat, nýbrž i by mu byl též doručen dekret o jeho potvrzení v úřadě.

( Rozhodnutí Zm I 275/27, 31.05.1927 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnosti obžalovaného, poukazující k tomu, že tu nejde o čin trestný podle § 81 tr. zák., poněvadž polní hlídač Jan G. v době spáchání činu stěžovateli za vinu daného neměl ještě úředního dekretu a nebyl proto úřední osobou po rozumu § 68 tr. zák., nelze upříti oprávnění. Napadený rozsudek zjišťuje po této stránce, že polní hlídač G. byl dne 14. května 1926, tedy před činem tu v úvahu přicházejícím, u okresní politické správy v Říčanech řádně jako polní hlídač velkostatku B-ého do přísahy vzat, a že též byl osudného dne opatřen při výkonu služby služebním odznakem, a označuje skutečnost, že svědkovi nebyl vydán dekret, nýbrž doručen teprve dodatečně až 20. ledna 1927 (za trestního řízení), za nerozhodnou, poněvadž spočívala zřejmě jenom na opomenutí, ježto by věcná příčina, bránící snad ustanovení G-a za hlídače, byla v přípisech politické správy uvedena.

Než tu přehlíží soud význam předpisů § 20 zemského zákona pro Čechy ze dne 12. října 1875, čís. 76, podle něhož se vyžaduje k tomu, by ustanovený polní hlídač požíval postavení vrchnostenské osoby, by byl příslušnou politickou správnou netoliko vzat do přísahy, nýbrž též ve svém úřadu potvrzen, a že pak podle § 23 zákona jest každému, jenž byl jako zřízenec k ochraně polního majetku přísahou zavázán, okresní politickou správou vydati k jeho legitimaci vysvědčení o stavším se potvrzení v úřadu a vykonané přísaze.

S ohledem na tento jasný a výslovný předpis lze pokládati za úřední osobu ve smyslu § 68 tr. zák., dokud obě tyto podmínky splněny nejsou. Obecně nutno zkoumati u každé úřední osoby, pokud vzniknou pochybnosti o jejím postavení, zda byly při jejím ustavení do úřadu byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky.