Rt 2780/1927
Skutková podstat zločinu podvodu (§ 197 tr. zák.) předpokládá příčinnou spojitost mezi podvodným jednáním (oklamáním) a vzešlou škodou v ten způsob, že vzbuzením nebo použitím omylu má býti oklamaný přiveden k nějakému jednání nebo opomenutí, z něhož jemu nebo někomu jinému má vzejíti škoda. Tato příčinná spojitost jest dána i tenkráte, učinil-li oklamaný nějaký náklad v předpokladu, že dosáhne tím účelu, jemu hospodářsky užitečného, a oklamaný je na majetku poškozen, ukázalo-li se že předpoklad byl mylný, že užitečného účelu nebylo lze dosáhnouti, že náklad byl učiněn marně.

Pro skutkovou podstatu podvodu, spáchaného nepravdivými údaji při prodeji losů na splátky, jest nerozhodno, zda zákazníci byli podle svých majetkových poměrů s to, by platili další splátky.

(Rozhodnutí Zm I 764/26, 25.05.1927 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost namítá, že zjištěné jednání obžalovaných nenaplňuje skutkové podstaty zločinu podvodu podle § 197, 200 tr. zák. proto, že prý oklamaným nevzešla škoda z činu obžalovaných, t. j. z toho, že koupili losy na splátky, nýbrž z vlastního jejich rozhodnutí, že odmítli dodržeti smlouvu; kdyby ji byli dodrželi, nebyli by prý přišli o prvou splátku a neutrpěli by žádné škody. Zmateční stížnost tedy v podstatě tvrdí, že mezi oklamáním a vzešlou škodou není příčinné spojitosti. Podle názoru zmateční stížnosti jde o poměr čistě civilně-právní, poškozeným bylo volno domáhati se neplatnosti a zrušení smlouvy písemně uzavřené.

Se zmateční stížností nelze souhlasiti. Jest jisto, že skutková podstata zločinu podvodu předpokládá příčinnou spojitost mezi podvodným jednáním (oklamáním) a vzešlou škodou v ten způsob, že vzbuzením nebo použitím omylu má býti oklamaný přiveden k nějakému jednání nebo opomenutí, z něhož jemu nebo někomu jinému má vzejíti škoda. Tato příčinná spojitost jest zajisté dána tenkráte, učinil-li oklamaný náklad v předpokladu, že dosáhne tím účelu, jemu hospodářsky užitečného, a oklamaný je na majetku poškozen, ukázalo-li se, že předpoklad byl mylný, že užitečného účelu nebylo lze dosáhnouti, že náklad byl učiněn marně. Nedostalo-li se v takovém případě tomu, kdo oním způsobem svým majetkem disponoval, za jeho plnění vůbec žádné majetkové hodnoty, rovná se majetková škoda oklamanému vzniklá majetkové hodnotě jeho plnění, tedy v případě vyplacení určitého peníze této částce.

V souzeném případě odhodlaly se podle skutkových zjištění napadeného rozsudku osoby obžalovanými oklamané k zaplacení první splátky na koupené losy pouze v předpokladu, že zaplatí celkem jen tři měsíční splátky po 300 Kč, a když nevyhrají, že obdrží po třech měsících peníze zpět i s 2 % úroky. Rozsudek zjistil, uvěřiv v tom směru svědeckým seznáním manželů K-ových a Jana V-y, že by byli oba poškození rozhodně losů nekoupili, kdyby byli věděli, že kupní cena záleží ve 13 po případě 12 měsíčních splátkách po 300 Kč, ježto nemají tolik peněz, by takové závazky mohli převzíti. Předpoklad, v němž oklamaní jednali, byl však mylný, neboť hledíc k obsahu prospektu, o němž rozsudek mluví a na nějž se odvolává, musila první splátky, již zákazníci zaplatili v domněnce, že si zaplacením pouhých 3 splátek zajistí právo na výhru, po případě vrácení splátek, bez nároků na náhradu propadnouti, stejně, jakoby byly propadly i obě další splátky, na něž oklamaní zákazníci přistoupili, nedošlo-li k řádnému placení všech 12, po případě 13 splátek, a ona domněnka spočívala rovněž na omylu. První splátka zákazníky zaplacená byly tudíž vyplacena zcela marně a byla pro ně ztracena. Podle toho nemůže býti pochybnosti o tom, že zákazníci utrpěli z podvodného jednání obžalovaných majetkovou škodu, a že se tato škoda rovná zaplaceným prvním splátkám, jež činily podle skutkových zjištění napadeného rozsudku u každého z oklamaných 300 Kč.

Dlužno podotknouti, že pro posouzení otázky, zdali jde o podvod čili nic, nezáleží ani na tom, zda byli zákazníci podle svých majetkových poměrů s to, by platili všech dvanáct po případě třináct splátek, poněvadž nepomýšleli, jak bylo již řečeno, vůbec na řádné placení více než tří splátek za účelem nabytí losů tu v úvahu přicházejících, nýbrž zaplatili, uvěřivše lstivým předstíráním obžalovaných, první splátku jen v předpokladu, že stačí zaplatiti pouze tři měsíční splátky, by si zajistili nárok na výhru po případě vrácení zaplacených splátek, což se však ukázalo klamným.

Oklamaní zákazníci byli poškozeni tím, že nedostali za svou splátku, stejně jako by byli neobdrželi ani za další dvě, na něž přistoupili, žádné protihodnoty, uváží-li se, že nabytí losů a naděje na výhru předpokládá zcela jiné plnění s jejich strany, než k jakému se odhodlali, uvěřivše nepravdivému předstírání obžalovaných. Proti tvrzení zmateční stížnosti, že by zákazníci nebyli utrpěli škody, kdyby byli další splátky řádně platili a následkem toho pak obdrželi koupené losy, poskytující naději na výhru, stačí uvésti, že otázkou, zdali by byla zákazníkům také v tomto případě vznikla škoda čili nic, netřeba se vůbec obírati, ježto věc je posuzovati podle plnění, k němuž se oklamaní odhodlali, nikoli však podle stavu, který by tu byl, kdyby zákazníci se byli dodatečně odhodlali za účelem napravení utrpěné již škody k plnění, na než při jednání s obžalovanými vůbec nepomýšleli (Pozn. Srovnej Rt 2768).