Rt 2751/1927
I. Četník požívá ochrany § 68 tr. zák. i pokud zasahuje v obvodu jiné stanice; rozhoduje, zda jest k služebnímu úkonu formálně oprávněn.

II. Neznalost trestního zákona nemůže pachatele vyviniti.

III. Proti zákroku četníka se nemá občan fyzicky brániti, nemůže tehdy hodnotiti jeho zákonnost, svá práva může uplatniti jen dodatečnou stížností dle platných předpisů.

( Rozhodnutí Zm I 88/27, 23.04.1927 )
Z odůvodnění:
Pro hmotněprávní posouzení skutku spáchaného 24. října 1925 nezáleží na tom, že místo skutku - obec T. - leží v obvodu četnické stanice V-ské a že četníci, jímž se stěžovatel vzpíral, jsou přiděleni k četnické stanici P-ské.

Rozhodným jest, že krádež, za jejímž vyšetřením se četníci do T. dostavili a stěžovatele vyslýchali, byla spáchána ve V. a že tato obec je částí dozorčího obvodu četnické stanice v P., jíž byla také krádež poškozeným oznámena. Nezáleží ani na tom, zda rozsudkem uvedená příčina zatknutí - že strážmistr nemohl od obžalovaného obdržeti odpověď - byla podle platných předpisů dostatečným důvodem pro zákrok tak vážný. Rozhodným jest, že četník jest - a to stížnost nepopírá - formálně k takovému úkonu oprávněn. Úkonu, k jakému jest vrchnostenská osoba rozsahem práv a povinností s úřadem nebo službou její spojených povšechně zmocněna, musí se občan bez jakéhokoliv odporu podrobiti, byť nebyl úkon ten podle zvláštních okolností případu věcně důvodným.

Nápravu způsobené mu po případě újmy na občanských právech nemá si občan zjednávati cestou násilného odporu §em 81 tr. zák. stíhaného, nýbrž jedině dodatečnou stížností u představeného vrchnostenské osoby.

Pouhou neznalostí tohoto zákonného ustanovení § 81 tr. zák. a proto podle § 3 tr. zák. bezvýznamným byl by - napadeným rozsudkem nezjištěný - předpoklad stěžovatelův, že může násilným odporem proti domnělému, hrubému porušení předpisů četníky chrániti svá občanská práva tím dotčená.