Rt 2746/1927
Řádné vedení obchodních knih jest tu uloženo obchodníku bezvýhradně; nemůže-li povinnosti té dostáti osobně, jest povinen tak učiniti osobou účetnictví znalou.

( Rozhodnutí Zm II 422/26, 20.04.1927 )
Z odůvodnění:
Nalézací soud vyvrátil též případně obranu obžalovaného, že se o řádné vedení knih nemohl proto starati, poněvadž stále cestoval. Jestiť řádné vedení obchodních knih obchodníkovi podle obchodního zákona k tomu povinnému uloženo bezvýhradně (čl. 28 a násl. obch. zák.) a nevyhovění této povinnosti je ohroženo podle § 486 a) tr. zák. trestem za podmínky tam uvedené.

Nemohl-li obžalovaný povinnosti jeho zákonem uložené dostáti osobně, byl povinen učiniti tak osobou účetnictví znalou. Rozsudek odmítá obranu, že obžalovaný a jeho společník nebyli s to, by si platili řádného účetního, a poukazuje na to, že by to odporovalo značným částkám, jež si obžalovaní z obchodu vybírali, případně inkasovali a neodvedli. Stěžovatel není také oprávněn převalovati zodpovědnost na spoluobžalovaného S-a, poněvadž ani netvrdí, že mezi sebou ujednali, že vedení knih náleží S-ovi.