Rt 272/1920
Otěhotnění znásilněné osoby, jinak dospělé a tělesně vyvinuté, není "důležitou újmou na zdraví" ve smyslu § 126 tr. z.
(Rozh. ze dne 7.10.1920, Kr I. 333/20)
Nejvyšší soud jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zmateční stížnost státního zastupitelství v Chebu do rozsudku krajského jako výjimečného soudu v Chebu ze dne 15.4.1920, jímž byl obžalovaný Antonín H. uznán vinným zločinem násilného smilstva dle § 127 tr. z. a odsouzen podle § 126 první věty tr. z.
Z o d ů v o d n ě n í :
Stížnost opírá se o důvod § 281 č. 11. tr. ř., domáhajíc se toho, by byl obžalovanému vyměřen trest dle druhé sazby § 126 tr. z., ježto soulož vykonaná obžalovaným s Barborou H-ovou měla v zápětí těhotenství, v němž shledává zmateční stížnost důležitou újmu na zdraví H-ové ve smyslu § 126 tr. z. Poukazujeť v tomto směru zmateční stížnost zvláště též na Fingerovo "Trestní právo", kde označuje se dotyčná právní otázka za spornou. Zmateční stížnost nelze shledati oprávněnou.

Není pochyby, že těhotenství, způsobené bez vůle, ba proti vůli ženy zločinným útokem, jest vážnou újmou na osobních a majetkových právech napadené. Než důležitou újmou na zdraví nelze označiti otěhotnění samo o sobě u osoby dospělé a tělesně vyvinuté. Jde tu přec o normální a přirozený postup fysiologický, který tuto svou povahu neztrácí ani tím, že přivoděn byl útokem zločinným.

Jinak bylo by tomu ovšem, kdyby šlo o osobu nedospělou neb tělesně jinak vadnou, neb kdyby byl průběh neb výsledek těhotenství, zločinným útokem přivoděného abnormální, spojený s poruchou zdraví znásilněné. Pak ovšem bylo by uznati v případě otěhotnění, že násilí - a jako takové přichází v úvahu celá činnost, opodstatňující skutkovou podstatu, nejen skutečně násilný útok samý, jenž vedl ku přemožení oběti - mělo v zápětí vážnou újmu poškozené na zdraví, ba i po případě na životě a byla by dána podmínka vyšší trestní sazby § 126 tr. z. Nic takového však v tomto případě zjištěno není, ba rozsudek výslovně poukazuje na skutečnost, že úmrtí Barbory H-ové nebylo v příčinné souvislosti se zločinem, obžalovaným na ní spáchaným.