Rt 2674/1927
Pochybnosti o příčetnosti ve smyslu § 134 tr.ř. vzejdou, jsou-li tu podstatné okolnosti vzbuzující podezření, že jde o duševní poruchu podle § 2 písm. a)- c) tr. zák. Předpokládá se, že průvodním řízením vyšly na jevo objektivní okolnosti, které by při svědomitém vyšetření duševního stavu vyvolaly pochybnosti o příčetnosti obžalovaného, nestačí jsou-li tu pochybnosti, které o své příčetnosti vyslovuje obžalovaný sám nebo (vzhledem k němu) jeho obhájce, jest třeba tedy určitých, objektivních skutečností, vzbuzujících pochybnost, zda obžalovaný jest příčetným.

( Rozhodnutí Zm II 521/26, 24.02.1927 )
Z odůvodnění.
Zmateční stížnost vytýká, že porotní dvůr soudní zkrátil obžalovaného v právu obhajoby tím, že zamítl průvodní návrh podaný obhájcem při hlavním líčení, by byl zkoumán duševní stav obžalovaného znalci z oboru psychiatrie, což odůvodněno jest tím, že obžalovaný před bitvou Zborovskou byl poraněn na hlavě, jakož i vzhledem k jeho udání, že zabil ( ve Francii u Vousiers) dva vojáky.

K tomu dlužno poznamenati, že vyšetřiti duševní stav obžalovaného jest nutno, vzejdou-li pochybnosti o tom, zda jest duševně zdravý či zda trpí duševní poruchou, jíž by mohla býti vyloučena jeho příčetnost.

Pochybnosti o příčetnosti vzejdou, jsou-li tu podstatné okolnosti, vzbuzující podezření, že tu jest porucha duševní dle § 2 písm. a)- písm. c) tr. zákl. Předpokládá se tedy, že v prů vodním řízení vyšly na jevo objektivní okolnosti, které by při svědomitém vyšetření duševního stavu vyvolaly pochybnosti o příčetnosti obžalovaného. Nestačí však nijak, jsou-li tu okolnosti, které o svém duševním stavu vyslovuje sám obžalovaný nebo vzhledem k jeho osob ě obhájce obžalovaného. Jest možno uzavříti, že jest v takovém případě třeba určitých, objektivních skutečností, vzbuzujících pochybnost, zda obžalovaný jest příčetným.

Takové skutečnosti však průvodní řízení nepřineslo. K poranění na hlavě jest nutno uvésti, že ze zdravotních dokladů vyplývá toliko, že obžalovaný za války na úraz hlavy léčen nebyl. Smyšlena jest i historka o zabití dvou vojáků ve Francii, neboť v té době byl příslušníkem vojska na Rusi.

Jelikož pak ze spisů a celého průvodního řízení, při přihlédnutí k životu obžalovaného a způsobu spáchání skutku, nevyplývá nic, co by duševní poruše obžalovaného nasvědčovalo postupoval porotní soudní dvůr správně, když návrh obhájce na vyšetření duševního stavu zamítl.