Rt 2629/1927
Místem spáchaného činu podle prvého odstavce §u 51 tr. ř. jest místo, kde byla předsevzata činnost, dovršující pojem trestného činu, bez ohledu na to, kde nastal výsledek; podvod objednacím dopisem byl spáchán v místě, kde byl dopis doručen.

( Rozhodnutí Nd I 500/26, 26.01.1927 )
Z odůvodnění:
Podle §u 51 tr. ř., odstavec prvý přísluší trestní řízení zpravidla tomu soudu, v jehož okrsku byl trestný čin spáchán a to i tehda, když výsledek náležející ke skutkové podstatě nastal na místě jiném. V případě, o nějž jde, klade se obviněnému za vinu, že objednal dopisem odeslaným 6. dubna 1926 u Karla A-a v M., předstíraje schopnost platební, inserci, které nezaplatil, čímž prý poškodil A-a o více než 2.000 Kč. Místem spáchaného činu podle prvého odstavce §u 51 tr. ř. jest místo, kde předsevzata byla činnost pojem trestného činu - nehledíc k výsledku - dovršující. Jelikož - nehledíc k nastalému poškození, kterého ostatně skutková podstata dokonaného podvodu ani nevyžaduje - dovršena byla podvodná činnost, obviněnému za vinu kladená, teprve dodáním objednacího dopisu Karlu A-ovi, protože teprve tím mohl býti uveden v omyl, až potud mohla by býti řeč jen o pokusu podvodu. Obviněný spáchal tedy podle oznámení zločin podvodu činností ovšem v obvodu krajského soudu v Čes. Lípě zahájenou v Mor. Ostravě. Teprve tu dovršena byla činnost zákonem ke skutkové podstatě podvodu předpokládaná.