Rt 2612/1927
Popírá-li obžalovaný čin, lze jeho úmysl zjistiti i závěry z jeho zjištěného jednání po stránce objektivní.

( Rozhodnutí Zm I 471/26, 7.01.1927 )
Z odůvodnění:
Odůvodněnou není ani formální výtka, do právních úvah vmísená, že totiž v rozsudku nejsou uvedeny důvody pro ona subjektivní zjištění a zejména pro výrok, že stěžovatel jednal - hodiv kámen do jízdní policie - v úmyslu, zmařiti výkon jízdní policejní stráže. Závěrem nalézacího soudu obsaženým ve slovech: "Za zjištěného stavu věci, se zřetelem ku stávající situaci", dostalo se rozsudku po subjektivní stránce odůvodnění formálního, s hlediska §§ů 281 čís. 5, 270 čís. 5 tr. ř. dostatečného, a to poukazem na předchozí zjištění skutkového děje. Není vadou, že vývody, na něž takto poukázáno, zabývají se jen objektivní stránkou činů obžalovanému za vinu kladených a vnějšími okolnostmi, za nichž se staly. Nesmí se přehlížeti, že jde o zjištění úmyslu obžalovaného, který jakožto duševní děj v jeho nitru, nedal se v souzeném případě, kde obžalovaný popírá čin i po objektivní stránce, jinak zjistiti,, než právě závěry ze zjištěného jednání pachatelova po stránce objektivní, a že proto soud byl v zájmu účinného stíhání i nedoznaných činů oprávněn, by užívaje svého práva, volně hodnotiti výsledky průvodního řízení (§ 258 tr. ř.), učinil i tu takové závěry, to tím spíše, že vzal za prokázaný jen ten úmysl, který vzhledem k zjištěnému stavu věci byl nejbližší. Zmateční stížnost jest tedy ve všech směrech bezdůvodná, a bylo ji proto zavrhnouti.