Rt 243/1920
Místem spáchaného činu (§ 51 tr. ř.) jest při zpronevěře místo, kde pachatel skutkem projevil vůli, se svěřenou věcí jakoby vlastní nakládati, nikoli však místo, kde svěřená věc měla se majiteli vrátiti.
(Rozh. ze dne 24.8.1920, Nd II 124/20)
V trestní záležitosti proti Janu Č-ovi pro zločin zpronevěry spáchaný dle § 183 tr. z. rozhodl nejvyšší soud jako soud zrušovací záporný spor o příslušnost mezi zemskými trestními soudy v Praze a v Brně tak, že prohlásil za příslušný zemský trestní soud v Praze.
Z o d ů v o d n ě n í :
Dle § 51 tr. ř. jest příslušným onen soud, v jehož obvodu čin byl spáchán, t. j. kde byla předsevzata činnost, jíž skutek jest dokonán. Janu Č-ovi klade za vinu, že peněžitý obnos, jemu spolkem A. na zakoupení diapositivů svěřený, za sebou zadržel a si přivlastnil. Zločin zpronevěry jest dokonán okamžikem, kdy nastalo přivlastnění si, t. j. kdy bylo předsevzato jednání, jež znatelně vyjadřuje rozhodnutí pachatele věc mu svěřenou za svoji podržeti a jí jako svojí nakládati. V tomto případě jest jednáním tím upotřebení peněz pachatelem k účelům vlastním, jež se stalo tím, že obviněný peníze pro sebe (svoji výbavu) utratil. To se stalo v Praze, jest tedy Praha místem spáchání činu.

Naproti tomu jest lhostejno, kde obžalovaný měl odevzdati věci, předměty, jež podle příkazu za peníze mu svěřené měl nakoupiti, a jest tedy názor zemského trestního soudu v Praze, jenž dokonání činu chce posunouti až do té doby a do toho místa. kdy a kde - jak usnesení jmenovaného soudu uvádí - " právní poměr mezi obviněným a spolkem A. měl býti splněn". právně mylný.