Rt 242/1920
Ke skutkové podstatě přestupku dle § 477 tr. z. vyžaduje se objektivní podezřelost věci kupované. Okolnost, že věc je kupována od osoby neznámé, sama o sobě nemusí stačiti k podezřelosti věci.
(Rozh. ze dne 17.8.1920, Kr I 595/20)
Nejvyšší soud jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném sezení zmateční stížnosti obžalovaného Josefa Š. do rozsudku krajského nalézacího soudu v Mladé Boleslavi, jímž byl uznán vinným přestupkem § 477 tr. z., rozsudek v odpor vzatý zrušil a přikázal věc okresnímu soudu v T., by ji znova projednal a rozhodl.
Z o d ů v o d n ě n í :
Rozsudek odůvodňuje odsouzení obžalovaného Š-a pro přestupek § 477 tr. z. slovy, že, nemohlo-li býti přijato za prokázáno, že oněch 45 kg výražku, o němž v tomto případě jde, bylo K-em odcizeno a od něho obžalovaným Š-em koupeno, musil obžalovaný výražek ten koupiti od někoho jiného, soudu neznámého, při čemž mohl za tohoto stavu věci, nevěda, odkud věc ta pochází, míti za to, že je výražek ten odcizen. Právem vytýká zmateční stížnost rozsudku nedostatek důvodů pro zmíněný předpoklad. Soud nalézací shledává důvod podezřelosti výražku v tom, že obžalovaný Š. nevěděl, odkud výražek pochází, koupiv jej od někoho (jiného než K-a) soudu neznámého. Koupě od neznámé osoby může arci podle okolností případu učiniti předmět koupě podezřelým ve smyslu § 477 tr. z. Ale arci neznámou musí býti osoba prodávajícího kupujícímu, nikoli soudu. Že výražek koupil od jemu neznámého a že nevěděl, odkud výražek pochází, obžalovaný Š. nikdy netvrdil. Nabyl-li soud nalézací přes to přesvědčení, že se věc má takto, byl dle § 270, č. 5 tr. ř. povinen zjištění své odůvodniti, což se nestalo. Mimo to, jak shora již naznačeno, okolnost, že kupována je věc od osoby neznámé, sama o sobě nemusí stačiti k podezřelosti věci.

Ke skutkové podstatě § 477 tr. z. vyžaduje se objektivní podezřelost věci kupované, záležející v okolnostech odůvodňujících předpoklad, že držitel věci není jejím vlastníkem ani jeho zmocněncem, ve spojení s nedbalostí kupcovou. Zůstalo tudíž rovněž v rozsudku nezjištěným, proč výražek v rukou neznámého (soudu) prodavače byl věcí podezřelou.