Rt 223/1920
Podmínky sčítání škody při deliktech majetkových (§ 173 tr. zák.).
(Rozh. ze dne 3.7.1920, Kr I 495/19)
Nejvyšší soud jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zmateční stížnost obžalované Josefy P. do rozsudku krajského soudu v Chebu ze dne 27.9.1918, jímž byla uznána vinnou zločinem krádeže podle § 171, 176 II b) tr. z.
Z o d ů v o d n ě n í :
Obžalovaná byla uznána vinnou krádeží spáchanou před rokem 1915 ke škodě Otílie W-ové, při níž hodnota věcí odcizených činí 16 K 30 h, dále ke škodě Marie B-ové, spáchané před rokem 1915, v hodnotě 46 K a ke škodě Vilmy R-ové, spáchané v roce 1917 s hodnotou 15 K, tedy úhrnem krádeží věcí, odcizených zaměstnavatelkám v hodnotě 77 K 30 h. V § 173 tr. z., který prohlašuje krádež za zločin, činí-li cena věcí ukradených více než 50 K nyní dle zákona z 9.4.1910 - 200 K, jest nař ízeno pro případ konkurence několika krádeží sčítati všechny jednotlivé částky. Totéž nařizuje § 186 b) tr. z., pokud jde o podílnictví na krádeži a zpronevěře. Této zásady sluší ostatně užíti analogicky u všech deliktů majetkových, u nichž hodnota věci nebo velikost škody má význam buď pro kvalifikaci činu jako zločinu nebo pro sazbu trestní. Jde zde tedy o výjimku z pravidla, že konkurující činy trestní jsou zcela samostatné a lze při nich užíti § 34, pokud se týče 267 tr. z.

Ve všech případech tudíž, kde rozhoduje obnos nebo hodnota, dlužno sečísti obnosy vyplývající z více trestních útoků, ať současných či opětovaných. Předpokladem pro sčítání jest jednak, aby čin nebyl dosud trestán, t.j. aby ohledně něho nebyl vynesen právoplatný rozsudek, jednak by činy, v našem případě krádeže, byly stejného druhu. Nebylo by lze na příklad sčítati škody způsobené krádežemi, které jsou kvalifikovány jako zločin z různých hledisek ( § 174 II, 175 II, 176 II), i kdyby se došlo sčítáním k penízi přes 50 K, avšak menšímu 200 K. Rovněž tak by nebylo lze přičísti obnosy z krádeží, které zásadně nejsou zločinem (krádeže spáchané nedospělými § 269 a), krádeže v rodině (§ 463 tr. z.) ke krádežím v případech, v nichž by následkem sečtení částek došlo k odsouzení pro zločin.