Rt 213/1920
Padělání peněz a cenných papírů. Spojením padělaného kolku s neokolkovanou bankovkou jest zločin padělání peněz dokonán a lhostejno, že padělaný kolek se později zase odlepil.
(Rozh. ze dne 17.6.1920, Kr II 140/20)
Nejvyšší soud jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zmateční stížnost obžalovaného Leopolda B. do rozsudku krajského soudu v Nov. Jičíně ze dne 18.3.1920, jímž byl uznán vinným zločinem nedokonaného padělání peněz podle § 8 tr. z. a § 1 zák. ze dne 22.5.1919, čís. 269 sb. z. a n.
Z o d ů v o d n ě n í :
Pokud jde o odsuzující výrok pro pokus padělání bankovek spáchaný tím, že obžalovaný nalepil - jak soud zjišťuje - nedostatečným způsobem 30 padělaných kolků na stejný počet neokolkovaných 20 K bankovek, namítá zmateční stížnost, že nevyšlo na jevo, co by nasvědčovalo tomu, že obžalovaný měl úmysl tyto padělané bankovky udávati za pravé,, že tedy nelze mluviti o trestném pokusu (č. 9 a) § 281 tr. ř.). První soud zjistil sice, že svědek Antonín K. přijal od obžalovaného balíček s padělanými kolky, na nichž kolky byly nalepeny nedostatečně (slinami) pouze k uschování, neshledal tedy v tomto odevzdání peněz jich udávání. Avšak soud zjistil a vyslovil, že obžalovaný se pokusil padělati bankovky v úmyslu, by je udával za pravé, uváživ, že obžalovaný sám doznal, že ujednal s D-em, že padělané peníze prodá (scilicet udá) a že se o zisk s ním rozdělí.

Právem proto uznal soud nalézací, že jsou zde objektivní i subjektivní náležitosti zločinu padělání peněz dle § 1 odst. 1 cit. zákona, při čemž ovšem podle názoru soudu prvé stolice, po skutkové stránce odůvodněného, čin nebyl dokonán jen pro nahodilou překážku, neodvislou na vůli obžalovaného, že totiž kolky, ačkoli byly o sobě způsobilým prostředkem padělání, z bankovek se zase odlepovaly. Ostatně nemá obžalovaný příčiny stěžovat si do odsouzení pro pokus zločinu uvedeného již z toho důvodu, poněvadž zjištěná činnost obžalovaného vyčerpává skutkovou podstatu dokonaného zločinu. Jak již svrchu řečeno, zjistil soud nejen, že obžalovaný měl úmysl, padělané peníze udávati, nýbrž také, že obžalovaný nalepil na neokolkované bankovky 30 padělaných kolků, kterážto okolnost znamená dokonané již padělání peněz; neboť spojením padělaného kolku s neokolkovanou bankovkou byl utvořen padělek papírového penízu v čs. státě v oběhu jsoucího, na čemž ničeho nemění se pozdější okolností, že padělaný kolek se z příčiny té neb oné zase odlepil. Byl tedy čin obžalovaného rozsudkem v odpor vzatým posuzován mírněji, než dle zákona posouzen býti měl.