Rc 991/1921
Nelze povoliti vklad převodu práva vlastnického k nemovitosti, neprokázal-li žadatel způsobem, předepsaným v knihovním zákoně, že zapsané právo předkupní uhaslo.

(Rozhodnutí ze dne 29.03.1921, R I 402/21)
Z odůvodnění.
Kupní smlouvou vyhradil postupitel nemovitosti předkupní právo Františku a Kateřině F-ovým s tím, že nemá platnosti, ožení-li se Josef H., jemuž byla nemovitost postoupena. Josef H. se později oženil a prodal po té nemovitost Matyáši S-ovi. Žádost tohoto o vklad práva vlastnického knihovní soud zamítl, opíraje se o ustanovení §§ 1072 a 1075 obč. zák. Rekursní soud vklad povolil, vzav na základě snímku ze spisu notářského za prokázáno, že se žadatel oženil.

Nejvyšší soud obnovil usnesení prvého soudu.

Důvody:

Rekursní soud, vyhověv rekursu žadatelově nepovšiml si ustanovení § 94 odstavec 1 čís. 1 kn. z. Soud knihovní má podle tohoto ustanovení žádost i s přílohami podrobiti zevrubnému prozkoumání a smí povoliti knihovní vklad jen tehdy, není-li dle pozemkové knihy ohledně nemovitosti nebo práva žádné překážky proti požadovanému vkladu. Nemovitosti tyto, jež mají knihovně přejíti do vlastnictví Matyáše S-a, jsou však zatíženy právem předkupním pro Františka a Kateřinu F-ovy, tedy vzhledem na ustanovení § 1073 obč. zák. věcným právem, jež může býti uplatňováno proti každému třetímu držiteli (§§ 1079 a 443 obč. zák.) a jež omezuje volné nakládání vlastníka s nemovitostí potud, pokud tento oprávněnému ji nenabídl ke koupi (§ 1072 obč. zák.) nebo právo jinakým způsobem nepominulo. Vzhledem k ustanovení § 93 kn. zák. posuzovati dlužno žádost knihovní dle doby jejího podání a, jelikož v čas podání její zmíněné omezení právem předkupním nebylo vymazáno, vzal právem prvý soud na ně zřetel a knihovní žádost zamítl. Na tom nemůže nic měniti ani ta okolnost, že právo to mělo býti účinno dle spisu notářského jen pro případ neoženění se Františka H-a, neboť i v tomto případě platí co shora řečeno; pokud žadatel neprokázal, že skutečnost tato, volné nakládání vlastníka dle knih omezující, přestala, nelze jeho žádosti vyhověti, jelikož to nikterak ze zmíněného spisu notářského, jak za to má soud rekursní nevyplývá; mluvíť se tam jen o zamýšleném sňatku F. H-a s Marií V-ovou, došlo-li však skutečně k němu, nebylo dosud osvědčeno.