Rc 7623/1927
Z knihovní poznámky, že stroje a zařízení jsou věnovány ku provozu tiskárny a tvoří její příslušenství ve smyslu §§ 293 a 297 obč. zák., nelze ještě usuzovati, že jsou příslušenstvím nemovitostí, v nichž jsou umístěny, najmě, náležejí-li nemovitosti osobě rozdílné od majitele tiskárny.

(Rozhodnutí ze dne 17.12.1927, R I 993/27)
Z odůvodněním.
Soud prvé stolice zrušil exekuci proti Karlu Š-ovi na stroje v tiskárně, ježto stroje podle vůle majitele domů projevené poznámkou v pozemkové knize jsou věnovány provozu tiskárny jako nezbytně nutné a tvoří podle §§ 293, 297 obč. zák. příslušenství nemovitostí, pročež jest podle § 252 ex. ř. samostatná exekuce na ně nepřípustná.

Rekursní soud zrušil napadené usnesení a uložil soudu prvé stolice, by pokračoval v prodejovém řízení i ohledně strojů.

Důvody:

Poznámka podle § 297 a) obč. zák. může býti učiněna na základě listiny, mající náležitosti §§ 26, 27, 31, 32 kn. zák. Usnesení krajského soudu ze dne 10. května stalo se podle vysvědčení okresní politické správy, jímž nebylo nic jiného doloženo, než že se v domech čp. 69 a 115 v K. provozuje s firmou Karel Š. živnost knihtiskařská a že se k provozování této živnosti používá strojů, v seznamu uvedených. Podle usnesení bylo ve vložkách 69 a 115 pozemkové knihy poznamenáno pouze, že "stroje a strojní zařízení jsou věnovány k provozu tiskárny jako nezbytně nutné a tvoří ve smyslu §§ 293 a 297 obč. zák. její příslušenství". Domy čp. 69 a 115 jsou připsány do vlastnictví Karoliny C-ové, vlastníkem firmy jest však Karel Š. a měla by tedy poznámka výhrady vlastnictví podle § 297 a) obč. zák. význam, kdyby bylo poznamenáno vlastnictví strojů pro někoho jiného než pro vlastníka domů, kdyby i knihtiskárna patřila majitelce domů a někomu jinému se vyhražovalo a poznamenávalo vlastnictví ke strojům. Poznámka, jak byla v pozemkové knize učiněna, nemá významu pro posouzení, zda jsou stroje příslušenstvím domů. Exekuce je vedena proti firmě Karel Š., v její moci stroje byly nalezeny a zabaveny (§ 253 ex. ř.), zabavení se stalo 10. až 19. května 1926, příslušenstvím nemovitostí ani podle zmíněného usnesení knihovního ani podle obsahu spisu v immobilární dražební věci se nestaly, a není tedy překážky, by v mobilární exekuci nebylo pokračováno. Účastníkům reální exekuce zůstává vyhraženo právo, by uplatnili své námitky, pokud míní, že stroje jsou příslušenstvím domů, z kteréžto příčiny bude jim usnesení toto doručiti.

Nejvyšší soud nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

Dovolávaná knihovní poznámka nevyznačuje určitě ani, že stroje a zařízení jsou příslušenstvím nemovitosti, v níž se nalézají (domu čp. 69 a 115 v K.), ani neuvádí jméno cizího vlastníka ve smyslu § 297 a) obč. zák., nýbrž se v poznámce jen konstatuje, že stroje a zařízení jsou věnovány ku provozu tiskárny a tvoří její příslušenství ve smyslu §§ 293 a 297 obč. zák. Jest tedy poznámka právně pochybena a nelze z ní usuzovati, že stroje a zařízení jsou příslušenstvím nemovitostí, v nichž jsou umístěny. Dovolací rekurs tvrdí jen, že knihovní poznámkou chtěly firma Karel Š. a vlastnice domu čp. 69 a 115, Karolína C-ová, vyjádřiti, že stroje a zařízení jsou příslušenstvím těchto nemovitostí. Avšak, nehledíc k tomu, že jde o přednes učiněný teprve v dovolacím rekursu, tedy o přednes nový a proto nepřípustný, není tato vůle v poznámce jasně vyjádře na. Z ní plyne naopak, že stroje neměly býti příslušenstvím domů náležejících Karolíně C-ové, nýbrž že byly věnovány k provozu tiskárny náležející firmě Karel Š. a měly tvořiti podle §§ 293, 297 obč. zák. její příslušenství. Také z vysvědčení okresní politické správy, na jehož základě byla poznámka povolena, neplyne nic jiného, než že se v domech čp. 69 a 115 provozuje firmou Karel Š. živnost knihtiskařská a že se sporných strojů používá k provozování této živnosti. Nasvědčuje tedy jak obsah, tak i vznik poznámky tomu, že byla navrhovatelkou myšlena jako poznámka podle § 297 a) obč. zák., jíž mělo býti poznamenáno, že stroje jsou vlastnictvím někoho jiného, totiž firmy Karel Š., jež knihtiskárnu provozovala. Uvedená poznámka není tedy překážkou, by v mobilární exekuci na stroje nebylo pokračováno.