Rc 7589/1927
Sázecí stroj knihtiskařův jest vyloučen z exekuce nejen tehdy, je-li k provozu živnosti nezbytně nutným, nýbrž i, slouží-li k úspěšnějšímu, výnosnějšímu a soutěže schopnému provozu knihtiskařské živnosti.

(Rozhodnutí ze dne 03.12.1927, R II 393/27)
Z odůvodnění.
Proti majiteli knihtiskárny byla ku vydobytí peněžité pohledávky povolena exekuce zabavením kromě jiného též sázecího stroje. K návrhu dlužníka soud prvé stolice zrušil exekuci ohledně sázecího stroje,

rekursní soud zamítl návrh dlužníka na zrušení exekuce.

Důvody:

Exekuční soud zastavil exekuci na sázecí stroj vzav na podkladě dobrozdání znalce V-a slyšeného v jiné exekuční věci za prokázáno, že povinná tohoto stroje nutně potřebuje k provozu své živnosti. Tomuto dobrozdání odporuje však dobrozdání znalce Eduarda R-a, jenž udal, že stroj tento není podmínkou k udržení chodu podniku, malého závodu, a že stroj slouží pouze k ulehčení výroby. Dobrozdání toto je proto za správné uznati, poněvadž také znalec V. potvrdil, že povinná stroje toho pouze občasně potřebuje a že vyřazením stroje provoz by byl pouze částečně stížen. Že se u povinné jedná pouze o menší závod, uznal také znalec V. Nelze proto říci, že povinná stroje toho potřebuje k osobnímu pokračování ve výdělkové činnosti, když podle dobrozdání znalce stroj sázecí slouží ve velkých závodech k tisku novin a knih, kdežto ostatní práce v tiskárnách lze vysázeti ručně.

Nejvyšší soud obnovil usnesení prvého soudu.

Důvody:

Jest mylným názor rekursního soudu, že podle § 251 čís. 6 ex. ř. jsou z exekuce na maloživnostníky vyloučeny toliko předměty, jež jsou k osobnímu provozování výdělečné činnosti maloživnostníka nepostradatelny. Podle motivů k dotyčnému zákonnému předpisu, jež obsaženy jsou ve výnosu ministerstva ze dne 2. června 1914, čís. 43 věstníku, má předpis § 251 čís. 6 ex. ř. ten smysl a účel, by byl chráněn provoz výdělečné činnosti řemeslníků a maloživnostníků pomocí strojů a to netoliko pomocí strojů k provozu nezbytně nutných, nýbrž i takových, jež slouží a jsou požívány k úspěšnějšímu, výnosnějšímu a soutěže scho pnému provozu živnosti (sb. n. s. 5665, 6181). Jak dobrozdání znalce Eduarda R-a tak i dobrozdání znalce Rudolfa V-a vyznělo v ten rozum, že zabavený sázecí stroj slouží k lehčímu a výhodnějšímu provozu knihtiskařské živnosti povinné strany. Podle toho jest předpoklad pro vyloučení uvedeného stroje z exekuce podle § 251 čís. 6 ex. ř. splněn a zrušil první soud exekuci ohledně dotyčného stroje právem.