Rc 7526/1927
Společnost s r.o. (zákon ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.).

Obsahuje-li firma společnosti s r.o. jméno společníka (společníků), musí toto jméno (firma) býti pojato celým protokolovaným zněním s dodatkem "společnost s ručením obmezeným".

(Rozhodnutí ze dne 18.11.1927, R I 761/27)
Z odůvodnění.
Opověď firmy "A. Porr" společnost s r.o. vrátil rejstříkový soud k opravě a doplnění mimo jiné proto, že pro zvolený text firmy nelze použíti také jména "A. Porr", poněvadž jméno to nevztahuje se na společníka osobu fysickou, nýbrž na společníka osobu právnickou, totiž na společnost ve Vídni sídlící s firmou "A. Porr, Betonbau-Unternehmung, Gesellschaft m. b. H.", kdežto podle § 5 zák. čís. 58/1906 ř. zák. ve spojení s čl. 15 a 17 obch. zák. lze do znění firmy pojati jen jména společníků osob fysických. Krom toho jest zvolené znění firmy úplně totožné se jmenovanou firmou vídeňskou, takže vzbuzovati může mylný dojem, že zakládaný podnik jest tuzemským závodem cizozemské společnosti ve smyslu § 107 a násl. zák. čís. 58/1906 ř.z.

Rekursní soud k rekursu jednatelů změnil napadené usnesení v ten rozum, že jest znění přihlášené firmy "A. Porr, Betonbau-Unternehmung, Gesellschaft m. b. H.", resp. ve společenské smlouvě uvedené znění firmy uvésti v soulad s § 5 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.

Důvody:

Podle § 5 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. musí firma společnosti s obmezeným ručením býti vzata z předmětu podniku nebo musí obsahovati jména všech společníků neb aspoň jednoho z nich a mimo to dodatek "společnost s ručením obmezeným" beze zkratky slova "společnost". Společníky přihlášené společnosti jsou: 1. Inž. Gustav F., 2. inž. Eugen W. a 3. společnost pod firmou "A. Porr, Betonbau-Unternehmung, Gesellschaft m. b. H." ve Vídni protokolovaná. Soud prvé stolice neshledává závady v tom, že jest tato společnost společnicí nyní opovězené společnosti. Nelze však sdíleti názor soudu, že lze do zněny firmy společnosti s ručením obmezeným pojati jen jména společníků, t.j. osob fysických, neboť nelze to vyčísti z § 5 cit. zák. Přes to však sdílí rekursní soud v podstatě názor prvého soudu v tom směru, že jest opovězené znění firmy opraviti, pokud se týče uvésti v soulad se zákonem. Jak z opovědi, z obsahu společenské smlouvy i z vývodů rekursu jest patrno, chce nově zakládaná společnost utvořiti znění své firmy pojetím jména společnice čís. 3 do znění firmy. Podle §§ 5, 61 a 102 zák. č. 58/1906 ř. z. a podle všeobecného pojmu firmy (viz též čl. 15 a 12 obch. zák.) zní jméno této společnice doslovně: "A. Porr, Betonbau-Unternehmung, Gesellschaft m. b. H.". Pokud tedy opovězená nová společnost tvoří svou firmu pojetím jména společnice do znění firmy, musí znění to pojati celým protokolovaným zněním firmy společnice a dále musí vyhověti i druhému odstavci § 5 cit. zák. dalším připojením dodatku tam uvedeného. Opovězené znění firmy však zákonu neodpovídá, ježto neobsahuje plné jméno protokolované společnice a mimo to další dodatek po rozumu § 5 druhý odstavec cit. zák.

Nejvyšší soud nevyhověl dovolacímu rekursu jednatelů.

Důvody:

Dovolací rekurs napadá usnesení rekursního soudu především potud, pokud jím bylo rekurentům uloženo, by znění zvolené firmy A. Porr, Betonbau-Unternehmung, Gesellschaft m. b. H. uvedli v souladu s § 5 zákona ze dne 6. března 1906 čís. 58 ř. z. Než právní názor rekursního soudu, vyslovený v důvodech napadeného usnesení, jehož jest onen příkaz nutným důsledkem, sdílí v zásadě i nejvyšší soud a dodává vzhledem k vývodům dovolacího rekursu ještě toto: Podle § 5 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. musí býti firma společnosti s r. o. vzata z předmětu podniku, nebo obsahovati jména všech společníků neb aspoň jednoho z nich. V případě, o nějž jde, nebylo vyhověno žádné z těchto náležitostí, neboť buď obsahuje firma jen jméno "A. Porr", který společníkem není, aneb jest celé znění firmy "A. Porr, Betonbau-Unternehmung, Gesellschaft m. b. H." jménem jednoho ze společníků, totiž stejně znějící firmy vídeňské, potom však nelze mluviti o tom že by firma "obsahovala" (muss "enthalten") jméno jednoho ze společníků, poněvadž se jím plně vyčerpává a schází nezbytný dodatek odstavce druhého § 5 uvedeného zákona. Byla tudíž firma utvořena zřejmě proti znění i duchu zákona.