Rc 7437/1927
Byla-li věc prodána s výhradou vlastnického práva až do úplného zaplacení kupní ceny, nemůže kupitel, - domáhá-li se prodatel vydání věci, nikoliv však ustoupení od smlouvy, požadovati, by mu bylo vráceno, co již zaplatil na kupní cenu, a nemůže z tohoto důvodu zadržovati vydání věci.

(Rozhodnutí ze dne 22.10.1927, R I 899/27)
Z odůvodnění.
Smlouvou ze dne 22. září 1922 prodala žalující firma žalovanému pásmovou pilu a soubor ku kotlářskému soustruhu. Co do platebních podmínek bylo ve smlouvě stanoveno toto: "Právo vlastnické na dodaných předmětech vyhražuje si prodávající; právo to připadne objednateli teprve po hotovém zaplacení poslední částky kupní ceny a výloh za montáži. Nedodržení platebních lhůt oprávňuje prodávající stranu odstoupiti od smlouvy, každopádně vzíti zpět dodané předměty bez výpovědi a bez soudní žaloby. Za tím účelem jest povolen žalující straně, plnomocníkům a dělníkům přístup do místnosti, kde předměty se nalézají. V takovém případě vrátí žalující strana obdržené obnosy po srážce nákladů za dopravu tam i zpět a jiných výloh za poškození při dopravě vinou kupce, nebo třetích osob povstalé, jakož i nejméně 1% fakturního obnosu za týden znehodnocení." Tvrdíc, že žalovaný nezapravil splátky kupní ceny, domáhala se na něm žalobkyně vydání pásmové pily. Procesní soud prvé stolice uznal podle žaloby,

odvolací soud zrušil rozsudek prvého soudu a uložil mu, by, vyčkaje pravomoci, řízení doplnil a znovu rozhodl.

Důvody:

Právní jednání stran jest obchodem podle čl. 273 obch. zák. a jsou proto předpisy zákona splátkového ze dne 27. dubna 1896, čís. 70 ř. zák. podle § 10 vyloučeny. Poněvadž jest nesporno, že žalovaný jako kupitel nezapravil úplně kupní cenu za pásmovou pilu, přísluší žalující straně vyhražené právo od smlouvy ustoupiti a vzíti si prodaný předmět, pásmovou pilu zpět, jest však povinna vrátiti splátky žalovaným zapravené, po vyhražených srážkách. Žalovaný tvrdil, že na pásmovou pilu zaplatil hotově 1950 Kč, že si odpracoval u žalující firmy 2207 Kč, takže celkem na pilu zaplatil 4.157 Kč, že mu však žalobkyně tento peníz nevyúčtovala a proto odepřel vrácení pily. Prvý soudce nepřihlížel k tomuto tvrzení žalovaného a ku povinnosti žalobkyně jako prodatele vrátiti splátky po příslušných srážkách, míně, že žalobkyně, ana si právo vlastnické vyhradila a žalovaný veškeré splátky nedodržel, jak nesporno, jest podle dodacích podmínek oprávněna ihned dodaný předmět, pásmovou pilu, si vzíti zpět, po případě její vrácení vymáhati a že není povinna se žalovaným splátky vyúčtovati před podáním žaloby. Soud odvolací však, uvažuje doslov onoho ustanovení ve smluvních podmínkách na zakázce ze dne 22. září 1922 o placení, o výhradě vlastnického práva, o ustoupení od smlouvy a o povinnosti vrátit splátky po příslušných srážkách, má za to, že žalobkyně, jež vykonává své právo touto žalobou a domáhá se vrácení dodaného předmětu zpět, musí také současně splniti svou smluvní povinnost, totiž vrátiti zbytek splátek po srážkách, pokud se týče aspoň nabídnouti jich vrácení, což předpokládá po případě vyúčtování se žalovaným. Když se tak nestalo dříve, před podáním žaloby, musí žalobkyně aspoň v žalobě výslovně projeviti ochotu vrátiti zbytek splátek žalovanému a tento aspoň přibližně číselně vypočítati, poněvadž zásadou při úplatných smlouvách jest, že ten, kdo žádá plnění, musí také sám svůj závazek splniti anebo býti hotov jej splniti (čl. 1, 278 obch. zák. a § 1052 obč. zák.). Tuto smluvní povinnost podle podmínek uzavřeného obchodu žalující strana nesplnila ani před žalobou ani v žalobě samé neprojevila ochotu ku vrácení zbytku splátek, jejž by vypočítala a také při ústním jednání o tvrzeních žalovaného, kolik na pilu zaplatil, jak z jednacího protokolu ze dne 31. května 1927 patrno, ani slovem se nevyjádřila. Tvrzení žalující strany v odvolacím sdělení, že vyúčtování jest před vrácením věci přímo vyloučeno, poněvadž výše náhrady se dá zjistiti teprve po vrácení dodané pily, není v tomto případě správným, poněvadž v podmínkách uvedeno, mnoho-li prodávající jest oprávněn žádati za znehodnocení, prodávající si vyhradila přístup do místnosti, kde předmět uložen, takže mohla rozsah znehodnocení zjistiti a vypočítati a rovněž i výlohy vzešlé dopravou tam i zpět. Názor prodávající, že žalovaný kupitel smí žádati vyúčtování teprve po vrácení pásmové pily, odporuje smluveným platebním podmínkám, podle nichž nutno právní poměr v tomto směru posuzovati; ta okolnost, že žalovaný splátky nezapravil a že proto vlastnické právo žalující firmy trvá, zakládá sice nárok žalobkyně na vrácení prodaného předmětu, pásmové pily, ale zároveň vzniká také závazek žalobkyně vrátiti splátky, tedy právo i závazek vzniká z téhož skutkového základu a proto jenom obé může býti současně uplatňováno. Jest tedy žalující strana oprávněna žádati vrácení pásmové pily jen proti tomu, že současně nabídne vrácení splátek žalovanému, pokud se týče jejich zbytek podle smluvených podmínek vypočítaný, což výslovně musí být v žalobě uvedeno.

Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu k novému rozhodnutí.

Důvody:

S názorem odvolacího soudu, že rozhodnutí o žalobním nároku na vrácení pily, prodané žalovanému s výhradou práva vlastnického až do úplného zaplacení kupní ceny, závisí na rozřešení otázky, zda a kolik jest žalující firma povinna vrátiti ze splátek na kupní cenu, poněvadž žalovaný může býti odsouzen jenom k plnění z ruky do ruky, bylo by lze souhlasiti jenom tehdy, kdyby kupní smlouva byla již zrušena. Pak ovšem platila by zásada, vyslovená v §§ 1052 a 1062 obč. zák. sice jen pro směnné a kupní smlouvy, ale platná pro všechny obligační poměry, že nikdo nemůže požadovati plnění, dokud sám nesplnil nebo není hotov sám také plniti, a pravidlo § 471 obč. zák., že, kdo jest povinen vydati věc, má právo ji zadržovati ku zajištění své splatné pohledávky na nákladech pro ni učiněných s tím účinkem, že může býti odsouzen ji vydati jenom proti zaplacení své pohledávky z ruky do ruky. K nákladům "pro věc" učiněným náležejí, jak plyne zcela nepochybně z materiálií ku třetí dílčí novele, také výlohy nabytí věci, tedy zajisté i zaplacená již část kupní ceny. Žalující firma má podle § 918 obč. zák. právo odstoupiti od smlouvy, neboť žalovaný nedodržel smluvených platebních lhůt, nepoužila však dosud tohoto práva. Žalobou uplatnila jenom právo vlastnické, jež si k prodané pásmové pile vyhradila až do úplného zaplacení kupní smlouvy. Že uplatnění tohoto práva nezahrnuje v sobě již také ustoupení od smlouvy, plyne z posledního odstavce smluvních podmínek, kde se obě práva, právo vlastnické a právo odstoupiti od smlouvy, rozeznávají. Kupní smlouva zůstává přes žalobu v platnosti, žalující firma jest dále ještě povinna předati prodanou pásmovou pilu po úplném zaplacení kupní ceny žalovanému do vlastnictví, žalovaný však dosud povinen zaplatiti žalující firmě celou kupní cenu s příslušenstvím. Když tomu tak, nemůže žalovaný požadovati, by mu bylo vráceno, po případě na další nároky žalující firmy vyúčtováno, co zaplatil již na kupní cenu, a nemůže z tohoto důvodu zadržovati vydání pily. Podle smlouvy jest jejím vlastníkem žalující firma, firma dodala ji sice žalovanému před úplným zaplacením, ale jenom k užívání, a vymínila si, že ji žalovanému zase odebere, nebudou-li platební lhůty dodrženy. Toto právo uplatňuje nyní žalobou, žalovanému nelze proti tomuto právu namítati žádný nárok na vzájemné plnění. Doplnění jednání, jež rekursní soud nařídil, vycházeje z jiného právního názoru není třeba, i bylo rozhodnouti, jak se stalo.