Rc 7418/1927
Škoda ukladatele pro porušení schovací smlouvy hradí se nejprve tím způsobem, že se zřídí předešlý stav, a teprve, není-li to uskutečnitelno, nahradí se odhadní cena věci.

(Rozhodnutí ze dne 15.10.1927, Rv I 354/27)
Z odůvodnění.
Žaloba objednatele proti dodavateli o náhradu škody byla zamítnuta soudy všech tří stolic, Nejvyšším soudem z těchto

důvodů:

Žalobce zakládá svůj nárok na tom, že objednal v roce 1920 20.000 bedniček, neodebranou část jejich zaplatil až na malý zbytek, převzal je do vlastnictví, dal je pojistiti a ponechal u žalovaného v úschově ke své disposici a že žalovaný tím, že uschované bedničky odprodal a dodal jinam, porušil svou smluvní povinnost a je povinen nahraditi cenu bedniček. Při tom napadá názor prvého soudu, že nároku na náhradu nemá proto, že mu nevznikla škoda, a názor odvolacího soudu, že se později spokojil s tím, že bedničky odebere. Správností těchto názorů a také předpoklady, na nichž jsou zbudovány, netřeba se obírati proto, že žalobce nemá nároku na zaplacení bedniček ani ze smlouvy schovací, o niž jedině v dovolání svůj nárok opírá. Ze smlouvy schovací má ukladatel podle § 961 obč. zák. nárok na vrácení věcí nebo nárok na náhradu škody pro porušení smlouvy (§ 1295, 964 a 961 obč. zák.). Ale ukladatelova škoda pro porušení smlouvy hradí se podle zásady § 1323 obč. zák. nejprv tím způsobem, že se zřídí předešlý stav a teprv, není-li to uskutečnitelno, nahradí se cena odhadní. Nárok na náhradu ceny měl by žalobce jen, kdyby zřízení předešlého stavu dodáním bedniček nebylo uskutečnitelno. Ježto není o tom sporu, že bedničky byly věcmi zastupitelnými, bylo zřízení stavu předešlého možným a uskutečnitelným tím, že by se znova zhotovily, a proto žalobce i v tom případě, že jeho nárok na náhradu škody jest odůvodněn, měl by zase jenom nárok na dodání stejného počtu a druhu bedniček. Náhradu v penězích mohl by žádati, kdyby zhotovení stejných bedniček nebylo uskutečnitelno (srov. nález čís. 2454 sb. n. s.). Nezáleží tedy na tom, zda žalobce žalovanému neudělil disposic, zda zakázal opětné zhotovení, zda neprohlásil ochotu k přijetí více bedniček než tisíc, zda došlo pak k nové dohodě o dodání jiných bedniček místo oněch žalovaným prodaných, zda byly bedničky nové dne 29. září 1926 již hotovy a zda přišlo pozdě oznámení žalobcovo, aby již nebyly zhotovovány. Rovněž nesejde na tom, zda bedničky jsou zbožím sezonním. Žalobce ani neopíral v prvé stolici svůj nárok o tvrzení, že šlo o obchod fixní, a pro nárok ze smlouvy schovací, o niž jedině svůj nárok opírá, nesejde na tom, zda jde o zboží sezonní, když žalobce tvrdil, že bedničky prodlením žalovaného s jejich nevydáním vůbec pozbyly ceny. Ostatně by žalobce neměl nárok na náhradu ceny ani kdyby šlo o náhradu pro nesplnění původní smlouvy a to z týchž důvodů.