Rc 7367/1927
Exekuční titul proti veřejné obchodní společnosti působí přímo jen proti těm veřejným společníkům, kteří tvořili společnost v době vzniku exekučního titulu.

(Rozhodnutí ze dne 01.10.1927, R I 742/27)
Z odůvodnění.
Na základě exekučního titulu proti veřejné obchodní společnosti povolil soud prvé stolice exekuci proti bývalému jejímu veřejnému společníku. Rekursní soud exekuční návrh zamítl.

Nejvyšší soud nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

Rekursní soud právem zamítl návrh na povolení exekuce proti Antonínu K-ovi, bývalému veřejnému společníku firmy K. a S., proti které zní exekuční titul, poukázav k tomu, že v době rozsudku okresního soudu ze dne 6. října 1926 Antonín K. nebyl již společníkem firmy, poněvadž podle výpisu z obchodního rejstříku ze dne 10. ledna 1 927 byl vymazán dne 12. ledna 1926 proto, že vystoupil. Podle druhého odstavce 11 ex. ř. lze sice povoliti exekuci na základě exekučního titulu, zmíněného v prvém odstavci téhož § i proti společníku, který již ze společnosti vystoupil, avšak jen tehdy, byl - li exekuční titul vydán v době, kdy onen společník ještě ke společnosti přináležel. Tomu nasvědčují slova zákona: "Podle takového exekučního titulu", jež zřejmě poukazují k prvému odstavci § 11 ex. ř., který má na zřeteli exekuční titul, znějící sice proti veřejné společnosti, avšak směřující v podstatě proti společníkům, tvořícím té doby společnost, neboť připouští zásadně přímou exekuci jen proti těm společníkům, kteří podle výpisu z obchodního rejstříku toho času přináležejí ku společnosti jako osobně ručící společníci, takže jen proti těm může býti povolena exekuce i po jejich vystoupení (odstavec druhý § 11 ex. ř.). To má patrně svůj důvod v tom, že veřejná společnost není právnickou osobou, mající samostatné jmění, nýbrž že jde jen o sdružení se jednotlivých určitých osob ke společnému provozování obchodu pod společnou firmou (čl. 85 obch. zák.), takže v podstatě zůstávají stranou oni. Byl-li tedy vydobyt proti veřejné společnosti exekuční titul (§ 1 ex. ř.), mohl působiti přímo jen proti těm společníkům, kteří té doby tvořili společnost (srov. Walker-Prochaska, System des Exekutionsrechtes str. 26). Nebyl-li však Antonín K. v době vydání rozsudku již společníkem, nemůže tento rozsudek dle toho, co bylo uvedeno, proti němu působiti jako exekuční titul.