Rc 7313/1927
Nelze povoliti zabavení pohledávek, jež vzniknou teprve v budoucnosti. Lze však povoliti exekuci "zabavením třetiny služebních platů a provise, které prý má povinný jako úředník u svého zaměstnavatele s omezením, že povinnému přes zabavení musí zůstati z úhrnu těchto platů a provise volným roční příjem 6.000 Kč".

(Rozhodnutí ze dne 13.09.1927, R I 770/27)
Z odůvodnění.
K vydobytí peněžité pohledávky navrhl vymáhající věřitel exekuci zabavením a přikázáním provise, již má dlužník u firmy E. Soud prvé stolice exekuci povolil,

rekursní soud exekuční návrh zamítl.

Důvody:

Vymáhající strana vede exekuci na provisi strany povinné, při tom však jí blíže neoznačuje. Podle § 294 ex. ř. lze vésti exekuci na veškeré pohledávky, které již vznikly, třebas jest dospělost pohledávky podmíněna neb obmezena časem (§ 317 čís. 2 ex. ř.). Avšak nikoliv na pohledávky, které teprve v budoucnosti vzniknou. Toto rozeznávání jest nutné, jmenovitě u provisí, u nichž vznik nároku a jich výše často závisí na okolnostech, naprosto nejistých. Jest tedy lišiti nárok na provisi z obchodů již ujednaných, anebo započatých a nárok na provisi z obchodů, které snad teprve vzniknou, kterýžto nárok dosud nevznikl, a proto z těchto obchodů exekuci nepodléhá. V projednávaném případě exekuční návrh nevyhovuje předpisu § 54 čís. 3 ex. ř., poněvadž jmění, na které má býti exekuce vedena, není vůbec blíže označeno, ani co do přibližné výše, ani co do způsobu vzniku.

Nejvyšší soud obnovil usnesení prvého soudu.

Důvody:

Lze souhlasiti s rekursním soudem, že nelze povoliti zabavení pohledávek, které teprve v budoucnosti vzniknou. Než toho se vymáhající věřitel nedomáhá, nýbrž podle návrhu žádá o povolení exekuce zabavením třetiny služebních platů a provise, které prý má povinný jako úředník u svého zaměstnavatele s omezením, že povinnému přes zabavení musí zůstati z úhrnu těchto platů a provise volným roční příjem 6.000 Kč. Z toho zřejmě plyne, že provise, o niž jde, není odměnou za obchody od případu k případu sprostředkované, nýbrž že jest součástkou odměny poskytované zaměstnavatelem povinnému ve služebním poměru, která jako každý jiný služební příjem může býti zabavena, třebas její výše jest neurčitá.