Rc 7289/1927
Podána-li žaloba o vyklizení bytu, nelze povoliti prozatimní opatření jeho vyklizením.

(Rozhodnutí ze dne 06.09.1927, R II 289/27)
Z odůvodnění.
K zajištění nároku na vyklizení naturálního bytu vymáhaného žalobou, navrhli majitelé velkostatku prozatimní opatření vyklizením naturálního bytu odpůrcem. Soud prvé stolice návrh zamítl,

rekursní soud prozatímní opatření povolil.

Důvody:

Prvý soudce napadeným usnesením zamítl nárok ohrožené strany, by ve smyslu § 381 čís. 2 ex. ř. bylo jí povoleno proti odpůrci prozatímní opatření nuceným vyklizením naturálního bytu z důvodu, že ohrožená strana podala proti odpůrci Ž. dne 15. května 1927 žalobu na vyklizení a odevzdání naturálního bytu a že není přípustno prozatímní opatření, kterým se zároveň vykonává nárok, který má býti zajištěn. Účelem prozatímního opatření jest prý zabezpečiti sporný nárok dotud, dokud o něm není právoplatně rozhodnuto a dokud se ho nelze domáhati exekučně, a nemůže prý tedy býti prozatímním opatřením povoleno to, čeho může ohrožená strana docíliti teprve svého času exekucí na základě rozsudku jí příznivého. Při tom dovolává se prvý soudce také rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 6. února 1923 sb. n.s. čís. 2252. Dále prvý soudce není toho názoru, že v souzeném případě z nepovolení žádaného prozatímního opatření hrozí straně ohrožené nenahraditelná škoda, jak to vyžaduje ustanovení § 381 čís. 2 ex. ř. Jest pravdou, že zatímní opatření, kterými se zároveň vykonává nárok, který má býti zajištěn, nejsou přípustna. Ale zásada, že zatímní opatření nesmí předbíhati konečnému rozhodnutí sporu, platí jen pro prozatímní opatření, která mají za účel zajistit vedení sporu nebo zajistiti předmět exekuce, tedy zajištění peněžitých pohledávek (§ 379 ex. ř.) a jiných nároků (§ 381 čís. 1 ex. ř.), nikoliv však zameziti neb odvrátiti hrozící nenahraditelnou škodu (§ 381 čís. 2 ex. ř.). Ustanovení § 381 čís. 2 ex. ř. dovoluje právě taková prozatímní opatření, která se jeví potřebnými, by bylo zabráněno hrozícímu násilí neb aby byla odvrácena hrozící nenahraditelná škoda, a dlužno v těchto případech věc až do rozhodnutí věci hlavní prozatímně uspořádati. Toto uspořádání věcí řídí se jeho účelem a nesmí z rámce toho účelu vybočovati nebo jej dokonce přesahovati a bude se toto prozatímní uspořádání věci shodovati často buď zcela nebo z části s účelem sledovaným ve věci hlavní. Přes to však rozhodnutí ve věci hlavní není pak bezpředmětným, poněvadž prozatímní opatření je časově obmezeno a jakmile rozhodnutí ve věci hlavní stane se právoplatným a lze se na jeho základě domáhati nároků exekučních, nastupuje exekuce na místo prozatímního opatření; dosavadní provisorium přeměňuje se v definitivum, jsou-li navzájem stejné. Takové případy mohou nastati v rozličných řízeních, najmě také v řízení nájemním, a nastal takový případ i v projednávaném případě, kde běží o zajištění nároku na vyklizení a odevzdání naturálního bytu. Kdyby byla ohrožená strana zažádala o povolení prozatímního opatření před podáním žaloby, bylo by se jí muselo vlastně vyhověti, a kdyby pak byla ohrožená strana po povolení toho prozatímního opatření podala teprve žalobu na vyklizení naturálního bytu, nebylo by tím prozatímní opatření nijak dotčeno a podání žaloby nemělo by na ně naprosto žádného vlivu. Tak tomu musí však býti i v případě, je-li o takové prozatímní opatření žádáno současně se žalobou anebo teprve po jejím podání.

Nejvyšší soud obnovil usnesení prvého soudu.

Důvody:

Zajišťovací prostředky, které soud podle povahy účelu v tom kterém případě žádoucího k návrhu může naříditi, nejsou v § 382 ex. ř. uvedeny výčetmo. Vyloučeny jsou však takové prostředky, jimiž se předstihuje konečné rozhodnutí o nároku, a nelze proto povoliti prozatímně opatření, směřuje-li k témuž účelu, jehož má býti dosaženo žalobou. Tak vysloveno a blíže odůvodněno ve zdejších rozhodnutích ze dne 6. února 1923, R II 17/23 a ze dne 18. listopadu 1926, R I 945/26, uveřejněných ve sb. n.s. pod čís. 2252 a 6496, na něž se odkazuje. Domáhají-li se tudíž ohrožení žalobou toho, by odpůrce vyklidil naturální byt, jehož na jejich velkostatku užívá, jest vyloučeno navržené prozatímní opatření nuceným vyklizením tohoto bytu odpůrcem. Byl tudíž návrh na povolení tohoto opatření prvým soudem právem zamítnut již z toho důvodu, a bylo proto vyhověno dovolacímu rekursu a obnoveno usnesení prvého soudu, aniž bylo třeba zkoumati, zda škoda navrhovatelům prý jinak hrozící jest nenahraditelná.