Rc 7274/1927
Z nejvyššího podání za exekučně prodanou nemovitost nelze přikázati pohledávku v poznamenaném pořadí, bylo-li zástavní právo pro ni vloženo teprve po poznámce příklepu, leč že byla dražba prohlášena za bezúčinnou.

(Rozhodnutí ze dne 30.08.1927, R II 106/27)
Z odůvodnění.
Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost přikázal exekuční soud zbytek nejvyššího podání firmě Š. a zamítl odpor vymáhajícího věřitele proti tomuto přikázání z těchto

důvodů:

Odpor vymáhající věřitelky proti přiznání zbytku nejvyššího podání firmě Š. opírá se o to, že se zavtělení této pohledávky stalo teprve po poznámce příklepu a je prý proto neúčinným, ježto příklep nabyl právní moci, ačkoliv zavtělení se stalo v pořadí poznámky pro zamýšlenou zápůjčku, která zde byla již před zavedením dražebního řízení . Tento názor odporovatele je však mylným, ježto poznámka pořadí opravňuje, pokud jest účinná, k zavtělení pohledávky v rámci a v knihovním pořadí této poznámky bez ohledu na to, zda nemovitost byla dobrovolně či vnuceně zcizena a přešla na nového majitele ve smyslu § 56 druhý odstavec kn. zák. Rekursní soud napadené usnesení potvrdil, poukázav v podstatě k jeho důvodům.

Nejvyšší soud změnil usnesení nižších soudů v ten rozum, že přikázal zbytek nejvyššího podání vymáhajícímu věřiteli.

Důvody:

Dovolacímu rekursu, jenž napadá usnesení rekursního soudu proto, že z nejvyššího podání byla v poznamenaném pořadí přikázána pohledávka firmy Š. přes to, že zástavní právo pro tuto pohledávku bylo na prodané nemovitosti vloženo teprve po poznámce příklepu, nelze upříti oprávnění. Rekursní soud na odůvodnění napadeného přikázání pohledávky firmy Š. v poznamenaném pořadí a na vyvrácení námitky vymáhajícího věřitele proti tomuto přikázání jednak dovolává se ustanovení § 56 druhý odstavec knih. zák., podle něhož lze povoliti zápis v poznamenaném pořadí, i když nemovitost byla po zakročení o poznámku pořadí převedena na osobu třetí, při čemž, jak dodává rekursní soud, zákon mezi dobrovolným a vnuceným zcizením nerozeznává, jednak uvádí, že na zápis v poznamenaném pořadí jest pohlížeti, jakoby se stal již v době zápisu poznámky, takže poznámka příklepu teprve po této době se ho nedotýká. Avšak ustanovení § 56 druhý odstavec knih. zák. dovolává se rekursní soud na odůvodnění napadeného přikázání pohledávky firmy Š. neprávem. Ustanovení § 56 druhý odstavec knih. zák. jest ustanovením všeobecným a odnikud nevychází, že se týká i převodu nemovitosti na jiného exekuční dražbou. Platí proto pro případ převodu v exekuci § 72 odstavec druhý knih. zák., který o převodu nemovitosti exekuční dražbou zvlášť pojednává. Podle tohoto § odstavec druhý knih. zák. zakládá však zápis po poznámce příklepu právo, jehož se týče, toliko tehdy, bude-li dražba prohlášena za bezúčinnou. Vzhledem k tomuto předpisu nelze tedy říci, že vklad zástavního práva pro pohledávku firmy Š., i když se stal po poznámce příklepu, pokud se týče po převodu nemovitosti exekuční dražbou, založil zástavní právo pro pohledávku v poznamenaném pořadí. Aby tomu tak bylo, musila by dražba býti prohlášena za bezúčinnou, což však, jak je nesporno, se nestalo. Rekursní soud uvádí sice, že na vklad zástavního práva pro pohledávku firmy Š. jest pohlížeti jakoby se stal již v době poznámky pořadí a že se ho proto poznámka příklepu nedotýká, ale tento názor jest mylným. Poznámka pořadí má účinek jen formální a zakládá toliko nárok na pořadí. Práv, pro něž byla určena, nezakládá (sb. n.s. čís. 2989, 4046, 4794) a zápis dotyčného práva nelze tudíž posuzovati, jakoby se stal již v době poznámky pořadí. Stal-li se zápis práva po poznámce příklepu, spadá zápis ten pod ustanovení § 72 druhý odstavec knih. zák. a platí o něm podle tohoto ustanovení, že nezaložil práva, nebyla-li dražba prohlášena za bezúčinnou. Tato podmínka nenastala, vkladem teprve po poznámce příklepu firma Š. zástavního práva pro svou pohledávku nenabyla, bez něho poznámka pořadí pozbyla významu a pohledávka přikázána býti nemohla. Důvody pro přikázání pohledávky firmy Š. uvedené rekursním soudem neobstojí, leč ani jinak nelze odůvodniti přikázání pohledávky firmy Š. Použití ustanovení § 56 třetí odstavec knih. zák. nelze, ježto § 72 knih. zák. obdobného ustanovení nemá, - a protože poznámka pořadí sama ještě práva, pro něž jest určena, nezakládá a proto k pouhé nevyužité poznámce pořadí při rozvrhu přihlížeti nelze, neobstojí přikázání pohledávky firmy Š. ani s hlediska obdobného použití § 224 ex. ř. Firma Š. tudíž opomenuvši dáti si hned po zřízení dluhopisu ze dne 18. března 1925 neb alespoň před poznámkou příklepu ze dne 27. ledna 1926 zástavní právo na prodanou nemovitost v poznamenaném pořadí vložiti, musí nésti toho následky.