Rc 7198/1927
Elektrické vedení jest dílem ve smyslu § 1319 obč. zák. Majitel elektrického vedení jest práv ze škody, nebyla-li v místech, kde se úraz stal, provedena isolace. Na majiteli elektrického vedení jest, by neopomenul učiniti vhodná opatření, která podle poměrů a stavu věci lze rozumně očekávati. Bylo-li elektrické vedení provedeno odbornou firmou, úředně schváleno a provozu odevzdáno, neměl majitel vedení rozumné příčiny k nějakému opatření, pokud šlo o vadu tajnou, pro něho nepoznatelnou.

(Rozhodnutí ze dne 30.06.1927, Rv I 477/27)
Z odůvodnění.
Žalobcův kůň byl zabit dotekem drátu telefonního vedení. Škodná událost nastala tím, že zřízenci ředitelství pošt a telegrafů přehodili telefonní drát přes silnoproudné elektrické vedení žalované obce, jež nebylo dostatečně isolováno. Žalobu o náhradu škody proti obci procesní soud prvé stolice zamítl,

odvolací soud napadený rozsudek potvrdil.

Důvody:

Odvolací spis klade zvláštní váhu na to, že došlo ke styku telefonního drátu s městským silnoproudním vedením právě u neisolovaných svorek nad kolnou hostince na elektrické přípojce a že podle znaleckého posudku tato motorová přípojka, nejsouc isolována, neodpovídá platným bezpečnostním předpisům a ukládá dále zodpovědnost za zahynutí žalobcova koně žalované obci jakožto majitelce vadné, proti bezpečnostním předpisům provedené elektrovodní sítě, po které rozvádí elektrickou energii k účelům výdělečným, po živnostensku ji prodávajíc, při čemž se odvolatel opírá o ustanovení § 1319 obč. zák., poněvadž jde o dílo pod tento § spadající. Poslední věta tohoto § ustanovuje jako jednu z podmínek závazku k náhradě škody okolnost, že držitel nedokáže, že se vynasnažil, seč byl, aby bylo čeleno nebezpečí. Podle zjištění prvého soudce zadala žalovaná obec provedení rozvodní sítě odborné fě R. a byla tato síť také se všemi přípojkami včetně přípojky, o niž v tomto sporu běží, za účasti odborných znalců úředně kolaudována a okresní politickou správou schválena a ku provozu odevzdána, takže po této stránce nelze žalované obci přičítati zavinění. Zjištěno je dále prvým soudem, že telefonické vedení, při němž došlo k zabití koně, bylo prováděno zřízenci pošt a telegrafů, tedy nikoli žalované obce, že žalovaná obec o jejich jednání ani nevěděla a jejich neopatrnou činnost ani předvídati nemohla, to tím méně, když z průběhu sporu je patrno, že oni zřízenci u obce ani řádně nezakročili, aby bylo silnoproudné vedení vypjato a tím možnému úrazu zabráněno. Nelze tedy žalované obci činiti ani nejmenší výtky, že se nevynasnažila, seč byla, by bylo možnému nebezpečí čeleno, zejména když je nesporno, že jako vlastnice elektrovodní sítě vydala vyhlášku, by občanstvo při ořezávání stromů, při opravách domů atd. v blízkosti elektrického proudu požádalo obec o jeho vypnutí. Za tohoto stavu věci nelze závazek žalované obce k náhradě škody vyvozovati ani z ustanovení § 1319 obč. zák. Není o tom pochybnosti, že žalobce nemá na pádu svého koně žádné viny, ale z toho, co dosud uvedeno, plyne jasně též, že nemůže náhradu škody žádati právě od žalované obce.

Nejvyšší soud zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by o ní znovu jednal a rozhodl.

Důvody:

Opodstatněno jest dovolání, pokud uplatňuje dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci ve smyslu § 503 čís. 4 c. ř. s. Žalovaná obec jest majitelkou elektrického vedení, jehož proudem byl usmrcen žalobcův kůň, a není pochyby, že elektrické vedení jest dílem ve smyslu § 1319 obč. zák. (sb. n. s. čís. 3960). Podle tohoto místa zákona jest majitel díla povinen náhradou, stala-li se událost následkem vadné povahy díla a nedokáže-li, že užil veškeré péče nutné pro odvrácení nebezpečenství. V onom směru je zjištěno, že elektrické vedení bylo vadné, poněvadž v místech, kde úraz se stal, nebyla provedena správně isolace. Příčinná souvislost nebyla přerušena jednáním zřízenců ředitelství pošt a telegrafů, jímž došlo k dotyku s telefonním vedením, jelikož v příčinné spojitosti jest každá jednotlivá podmínka úrazu a spojitost tato se přerušuje jen úmyslným jednáním třetí osoby, po případě i poškozeného, směřujícím ku přivodění protizákonného výsledku. Bylo tedy na žalované obci, by provedla důkaz shora vzpomenutý, t.j. podle materiálií k III. dílčí novele obč. zák. důkaz, že nepominula učiniti vhodná opatření, která podle poměrů a stavu věci lze rozumně očekávati (sb. n. s. 6 042). Ve směru tom žalovaná prokázala, že dílo dala provésti odbornou firmou a že elektrická síť byla pak se všemi přípojkami, včetně přípojky, o niž tu jde, úředně schválena a k provozu odevzdána. Mohla tudíž žalovaná obec ovšem spoléhati, že dílo jest be zvadné a neměla rozumné příčiny k nějakému opatření, avšak jen potud, pokud šlo o vadu tajnou pro ni nepoznatelnou (sb. n. s. 3960, 6042), neboť jinak byla povinna, ji odstraniti, třebaže dílo bylo zadáno firmě odborné a schváleno příslušným úřadem. Než v tomto směru schází potřebná skutková zjištění a dlužno proto věc s tohoto hlediska projednati a zejména vhodným znaleckým důkazem ve směru tom objasniti.