Rc 7033/1927
Proti exekuci vyklizením má právo brániti se žalobou i ten, proti němuž sice povolení exekuce přímo nesměřuje, jenž však má býti podle doslovu a smyslu usnesení, povolujícího exekuci, též vyklizen, má-li za to, že by byl výkonem exekuce porušen ve svém právu.

(Rozhodnutí ze dne 03.05.1927, Rv I 568/27)
Z odůvodnění.
Žalovaný spolek vydražil nemovitost od manželů Viléma a Emilie N-ových. Exekuce vyklizením byla povolena žalovanému spolku proti Vilému N-ovi a jeho rodině. František N., příslušník rodiny dlužníkovy, domáhal se na žalovaném spolku žalobou, by bylo uznáno právem, že usnesení povolující exekuci jest proti němu bezúčinným, ježto mu přísluší samostatné nájemní právo. Žaloba byla zamítnuta soudy všech tří stolic.

Nejvyšší soud uvedl v otázce, o niž tu jde, v důvodech:

Vytýkaje napadenému rozsudku nesprávné posouzení věci po stránce právní, uplatňuje žalobce dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s., leč neprávem. Odvolací soud obmezil se ve svém potvrzujícím rozhodnutí, jak z jeho odůvodnění jest poznati, pouze na formální důvod zamítací, že žalobci nepřísluší právo, tvrditi a uplatňovati nepřípustnost exekuce, která byla povolena pouze proti dlužníku Vilému N-ovi a týká se tedy jen vykonatelného nároku mezi žalovaným a povinnými Vilémem a Emilií N-ovými, nezaujal však stanoviska k onomu důvodu, z něhož prvý soud zamítl žalobní nárok z důvodů věcných, t.j. pro zjištěnou nicotnost a odpíratelnost žalobcem tvrzené nájemní a pachtovní smlouvy. Přes ony odvolacím soudem vyslovené pochybnosti o formální přípustnosti žalobního návrhu, nelze přehlížeti pravou podstatu věci a z této nepochybně plyne, že se žalobce brání proti exekuci, jež byla sice povolena jen proti Vilému N-ovi, ale má býti podle doslovu a smyslu povolujícího usnesení provedena nejen odstraněním povinného Viléma N-a, nýbrž i odstraněním ostatních členů jeho rodiny a zejména též žalobce, o nějž právě žalovanému hlavně jde, a odstraněním jejich movitých věcí. Za tohoto stavu věci nelze zajistit žalobci, který tvrdí, že v usedlosti, jež má býti vyklizena a on z ní s Vilémem N-em odstraněn, jest a bydlí nikoliv bez právního důvodu z pouhé přináležitosti k rodině povinného Viléma N-a, nýbrž z vlastního právního důvodu, založeného dotčenou nájemní a pachtovní smlouvou a účinného i proti žalovanému spolku, odepírati právo, by se exekuci této soudním pořadem bránil, kdy míní, že by výkonem jejím v tomto svém právu byl porušen. V tomto ohledu dlužno tedy souhlasiti s názorem prvého soudu, který sice žalobu jako žalobu vylučovací podle §u 37 ex. ř. pokládá rovněž za nepřípustnou, uznává však žalobní oprávnění žalobcovo s hledisek právě naznačených.