Rc 6342/1926
K tomu, by kupitel mohl po rozumu čl.335 obch. zák. požadovati náhradu pro nedodání zbytku zboží, nestačí, že prodatel zboží nedodal, nýbrž vyžaduje se též, by stalo se tak z jeho viny. Jest-li kupitel v prodlení se zaplacením dodané části zboží, nemůže na prodateli požadovati, by v dodávce pokračoval.

(Rozhodnutí ze dne 06.10.1926, Rv I 735/26)
Z odůvodnění.
Proti žalobě prodatele o zaplacení kupní ceny za dodanou část zboží (příze) namáhal žalovaný kupitel započtením pohledávku na náhradu škody, ježto prodatel byl v prodlení s dodáním zbytku zboží. Procesní soud prvé stolice žalobě vyhověl a neuznal po právu vzájemnou pohledávku, uplatňovanou započtením. Odvolací soud napadený rozsudek potvrdil. Nejvyšší soud nevyhověl dovolání.
Důvody:
Jde o náhradu škody způsobenou prý žalované firmě nedodáním zbývajících po odečtení toho, co bylo dodáno,6318 kg příze. Není sporu, že žalobkyně tento zbytek nedodala. Avšak k tomu, by žalovaná mohla po rozumu čl. 335 obch. zák. požadovati náhradu škody pro nedodání uvedeného zbytku, nestačí jen, že žalobkyně zboží nedodala, nýbrž dalším předpokladem tohoto nároku jest, že žalobkyně má na nedodání zavinění. Zavinění však žalobkyni přičítati nelze. Žalobkyně dodala část zboží a žalovaná byla povinna podle ujednání, ježto žádná z jejích námitek proti správnosti dodávky neobstála, zboží ihned po obdržení zaplatiti. Neučinivši tak, ocitla se v prodlení. Je-li však kupitel s placením dodané mu části zboží v prodlení, nelze na prodateli požadovati, by v dodávce pokračoval, a prodavatele v tom případě zavinění na nedodání dalšího zboží nepostihuje. Z toho důvodu byla vzájemná pohledávka právem zamítnuta.