Rc 6298/1926
Měly-li strany, uzavírající kupní smlouvu, úmysl prodati a koupiti za jednotnou cenu celou nemovitost, za jednoho ze spoluvlastníků však jednala osoba, jež nebyla oprávněna ho zastupovati, nemůže se kupitel domáhati splnění smlouvy na ostatních prodatelích co do jich ideálních podílů.

(Rozhodnutí ze dne 21.09.1926, Rv I 120/26)
Z odůvodnění.
Žaloba společnosti s. r. o. proti Marii F-ové a Anně F-ové o dodržení kupní smlouvy ohledně dvou třetin domu č. p. 87, byla oběma nižšími soudy zamítnuta,

odvolacím soudem z těchto

důvodů:

Žalující straně nepodařilo se dovoditi, že prvý soud spornou látku nesprávně posoudil, a nemohlo se jí to podařiti, poněvadž právní názory prvým soudem projevené jsou v souladu jak se skutečnostmi ve sporu zjištěnými, tak se zákonem. Podle skutečností ve sporu zjištěných, prodával Josef K. jako zástupce žalovaných Marie F-ové a Anny F-ové pak Marie K-ové zástupcům strany žalující celý dům č. p. 87, jehož knihovními vlastníky jsou obě žalované a Alois K. každý jednou třetinou, za úhrnnou kupní cenu 65.000 Kč a byla v tomto smyslu jaké ústní kupní smlouva uzavřena. K hotovosti kupní smlouvy vyžaduje se srovnalé vůle smluvních stran ve příčině předmětu smlouvy a kupní ceny. Kdyby vdova Marie K-ová byla bývala sama vlastnicí této třetiny domu, bylo by mezi oběma smluvními stranami došlo ku platné smlouvě kupní ve příčině celého domu za cenu 65.000 Kč. Poněvadž však tato třetina domu patří do pozůstalosti Aloise K-a, po němž zůstalo dítě, a vdova Marie K-ová nebyla oprávněna tuto třetinu prodati, nedošlo mezi smluvními stranami vůbec ku platné trhové smlouvě a nelze souhlasiti se stranou žalující v názoru, že smluvní závazek žalovaných Marie F-ové a Anny F-ové ve příčině dvou třetin domu jim náležejících přes závadu shora naznačenou trvá, neboť podle skutečností ve sporu zjištěných srovnalá vůle obou smluvních stran směřovala ku prodeji a ke koupi celého domu za úhrnnou cenu 65.000 Kč, nikoli ku prodeji a koupi dvou třetin domu žalovaným náležejících. Důsledkem toho nedošlo mezi stranami ku platné smlouvě trhové ve příčině těchto dvou třetin a nemohou žalované po zákonu býti donucovány, by podepsaly kupní smlouvu, kterou neuzavřely.

Nejvyšší soud nevyhověl dovolání.
Důvody:
Odvolací soud věc s hlediska právního posoudil bezvadně, dospěv ze zjištěných skutečností o ujednání smlouvy k závětu, že při smlouvě měly obě strany úmysl, prodati a koupiti dům jako jednotný celek za 65.000 Kč. Ježto však bylo zjištěno, že Josef K. nebyl k ujednání smlouvy oprávněným zástupcem pozůstalosti Aloisa K-a zmocněn ku prodeji třetí třetiny domu, patřící do této pozůstalosti, nebylo tu předpokladů, za kterých strany smlouvu učinily a uzavříti mínily, a nebyla smlouva platnou, jak již správně dolíčil odvolací soud, k jehož rozsudkovým důvodům lze odkázati.