Rc 6262/1926
Nebylo-li jinak stanoveno ve smlouvě, jíž bylo zřízeno předkupní právo, působí předkupní právo jen pro případy koupě a nevztahuje se najmě na postup nemovitosti za úplatu, záležející v nepeněžním výměnku.

(Rozhodnutí ze dne 14.09.1926, R I 606/26)
Z odůvodnění.
Knihovní soud zamítl žádost, by bylo vloženo na nemovitosti vlastnické právo pro Štěpána B-a, ježto na nemovitostech bylo vloženo předkupní právo pro Jana B-a a k žádosti nebyla přiložena listina, ze které by vysvítalo, že se Jan B. vzdal práva předkupního, a též nebyl k žádosti připojen doklad, že byla Janu B-ovi nabídka učiněna, zda chce toto své předkupní právo uplatniti a že nabídky ve lhůtě §u 1075 obč. zák. nepřijal. Rekursní soud povolil vklad vlastnického práva.

Nejvyšší soud nevyhověl dovolacímu rekursu Jana B-a.
Důvody:
Stěžovatel napadá povolení vkladu práva vlastnického pro Štěpána B-a, ježto nebyl vzat ohled na jevo vložené právo předkupní, jež prý onomu vkladu brání. Leč nelze mu přisvědčiti. Netřeba se zabývati otázkou, zda vložené právo předkupní je vůbec překážkou povolení převodu vlastnictví (srovnej jud. č. 68, Randa, Eigenthum 224, Krasnopolski, Obl. R. str. 388, § 1079 obč. zák.), neboť když by se i k této otázce přisvědčilo, neměla by zde významu. Stěžovatel vymínil si právo předkupní ve smlouvě pachtovní, aniž blíže uvedl, pro které případy si je vymínil. Dle §u 1078 obč. zák. nelze toto právo na jiné způsoby zcizovací rozšířiti bez zvláštní úmluvy. taková zvláštní úmluva ve smlouvě pachtovní není obsažena a proto působí předkupní právo stěžovatelovo jen pro případy koupě. Stěžovatel neprávem zastává názor, že postoupí smlouva ze dne 19. února 1926 jest smlouvou kupní. Touto smlouvou postoupili Josef M. a Marie B-ová Štěpánu B-ovi mlýn proti převzetí dluhů 60.000 Kč a pachtovních práv stěžovatelových, vyhradivše si dále pro sebe výměnek, který záleží v prvé řadě v bydlení, stravování a zaopatření (výživě), opatření lékařského ošetření a pohřbu, a v druhé řadě případě teprve v hotovém důchodu a to jen místo stravy 500 Kč měsíčně. K náležitostem kupní smlouvy patří určení kupní ceny v penězích. takovou kupní cenu nemůže proto tvořiti úplata, záležející ve výměnku nepeněžním. Proto postupní smlouva nemá rázu smlouvy kupní. Nerozhoduje při tom, zda Štěpán B., jak mylně se domnívá rekursní soud, je po zákonu tchánovi neb odstupující manželce povinen poskytovati výměnek místo výživy, zda jde o závazek morální a ne tehdy právní; rovněž nerozhoduje, zda má úplata, záležející ve výměnku, hodnou peněžitou, nýbrž rozhoduje prostě to, zda smluvena byla úplata ta v určité sumě peněz. Když tomu tak není, nejde o kup. Nebylo-li tedy i pro případ postupní smlouvy, o jakou jde zvláštní dohodou ve smyslu §u 1078 obč. zák. právo předkupní vymíněno, nebrání toto právo převodu vlastnictví postupní smlouvou za pouhý nepeněžní výměnek na Štěpána B-a a netřeba rozhodovati, zda je smlouva postupní snad z části také smlouvou darovací.