Rc 6255/1926
Dopravní řád železniční.

"Vadným naložením" ve smyslu §u 86 (1) čís. 3 žel. dopr. ř. jest též naložení do vadného, k bezpečné dopravě zboží se nehodícího vozu. Odesílateli nejsou tu zákonem uloženy odborné vědomosti a zkušenosti, nýbrž se vyžaduje na něm pouze taková pečlivost, jakou lze požadovati při nakládání od každého řádného obchodníka.

(Rozhodnutí ze dne 09.09.1926, Rv I 28/26)
Z odůvodnění.
Žalobce odeslal drahou vagon zboží, jejž sám naložil. Za dopravy vnikla do vagonu za prudkého deště voda, jež zboží poškodila. Žalobu proti dráze o náhradu škody procesní soud prvé stolice zamítl, odvolací soud uznal podle žaloby.

Nejvyšší soud nevyhověl dovolání.
Důvody:
Po stránce právní sluší plně přisvědčiti dovolateli, že vadným naložením podle §u 86 (1) čís. 3 žel. dopr. ř. jest také naložení do vadného, k bezpečné přepravě naloženého zboží se nehodícího vozu, a že se proto nemůže požadovati od dráhy náhrada za škodu vzniklou na zboží prosakováním dešťové vody poškozenou střechou, jestliže odesílatel sám naložil zboží trpící vlkem, aniž se přesvědčil, že střecha vozu jest dešti neprostupná. Zákon neukládá tu však odesílateli odborné vědomosti a zkušenosti, nýbrž jenom péči řádného obchodníka (čl. 282 obch. zák.), totiž takovou pečlivost, jakou lze od každého řádného obchodníka při nakládání požadovati. Když odvolací soud zjistil skutkově, že v den nakládání činila střecha vozu při pečlivé prohlídce dojem bezvadnosti a nepromokavosti, nemohl učiniti nakládající stranu zodpovědnou za to, že střecha dodatečně přece promokla. Zcela neprávem dovolává se žalovaná strana železničních instrukcí pro manipulační službu, neboť nehledíc k tomu, že tento její přednes jest novotou, v opravném řízení, nepřípustnou, a že ony instrukce jsou určeny jenom pro vnitřní službu a nezavazují stran, plyne z nich podle trvzeného obsahu, že ani železniční zřízenci nejsou povinni ohledati při nakládání střechu vozu také zevně, nýbrž jenom tím způsobem, že vstoupí do vozu, zavrou dvéře a přesvědčí, se, zda nejde stěrbinami ve střeše do vozu světlo. Neukládá-li železnice ani svým zřízencům, aby střecha ohledali také svrchu, tím méně to může žádati od odesílatelů.