Rc 6235/1926
Při žádosti o vklad společného (simultánního) zástavního práva přísluší jednotlivým knihovním soudům, by rozhodly samostatně o žádosti za povolení vkladu společného zástavního práva. Soud knihovní jest oprávněn zkoumati pouze formální platnost listin a zda žádost vyhovuje §i 94 kn. zák., není však oprávněn zkoumati, zda vkladné listiny i s hlediska hmotného práva jsou platnými a závaznými.

(Rozhodnutí ze dne 07.09.1926, R I 668/26)
Z odůvodnění.
Soud prvé stolice (okresní soud v Pardubicích) zamítl knihovní návrh, by vloženo bylo simultánní zástavní právo ve vkladbách vedlejších na nemovitostech v obvodu okresního soudu v Pardubicích, maje za to, že knihovní žádost měla býti podána u okresního soudu v Brandýse n. L., v jehož obvodě byla nemovitost, zavazená jako vkladba hlavní. Rekursní soud povolil vklad zástavního práva.

Nejvyšší soud nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Podle §u 108 knih. zák. lze žádost o vklad společného (simultánního) zástavního práva v pozemkových knihách různých soudů podati buď jediným podáním u soudu, u kterého jest zříditi hlavní vkladbu, nebo zvláštními žádostmi současně u jednotlivých soudů různých vkladeb. V každém z obou případů přísluší však jednotlivým knihovním soudům, by samostatně rozhodly o žádosti za povolení vkladu společného zástavního práva ve vložce svého soudu. Byl tedy okresní soud v Pardubicích příslušným k povolení vkladu zástavního práva na nemovitostech stěžovatelčiných, zapsaných ve vložkách pozemkové knihy kat. obce pardubické, přičemž bylo mu zkoumati jen formální platnost listin (§ 26, 27, 31 kn. zák.) a zda žádost vyhovuje ustanovení § 94 kn. zák.) a zda žádost vyhovuje ustanovení § 94 kn. zák., nebyl však oprávněn přezkoumávati, zda listiny i s hlediska hmotného práva jsou platnými a závaznými. Podle §u 126 druhý odstavec knih. zák. jsou nepřípustnými v rekursu nové údaje a proto bylo ponechati nepovšimnutými další vývody dovolacího rekursu, doličující, že stěžovatelka podepsala jen omylem vkladnou listinu a žádost za poznámku pořadí a že knihovní zápisy podle těchto listin provedené nejsou právně platné a pro ni závazné, a dále, že mezi ní a věřitelem došlo ku smíru, dle něhož věřitel má vzíti podepsanou knihovní žádost zpět.