Rc 6229/1926
Ten, pro něhož bylo vloženo na nemovitosti vlastnické právo v pořadí poznámky zamýšleného zcizení, nemůže se domáhati výmazu zákazu zcizení a zavazení, třebas byl poznamenán knihovně až po poznámce pořadí.

(Rozhodnutí ze dne 01.09.1929, R II 120/26)
Z odůvodnění.
Pro Leopolda L-a bylo vloženo na nemovitost vlastnické právo v poznámce pořadí. Žádosti Leopolda L-a, jíž domáhal se výmazu poznámky zákazu zcizení, jež následovala až po poznámce pořadí, soud prvé stolice vyhověl,

rekursní soud žádost zamítl.

Důvody:

Napadeným usnesením povolil knihovní soud výmaz poznámky zákazu zcizení ohledně vložky 189 na základě kupní smlouvy ze dne 23. září 1925 a usnesení povolujícího poznámku pořadí pro zcizení. Toto usnesení neodpovídá zákonu. Poznámka zákazu zcizení nepřekáží, by dlužník přes to spornou nemovitost nezcizil; nový nabyvatel může býti zapsán do pozemkové knihy přes zákaz, avšak vkladem této kupní smlouvy nezaniká již poznámka zákazu zcizení. Jedná se tu o prozatímní opatření. Usnesení, jímž se tato poznámka povoluje, musí obsahovati přesnou lhůtu k podání žaloby nebo návrhu na povolení exekuce (§ 391 ex. ř.). Teprv po uplynutí této lhůty má soud, jenž povolil prozatímní opatření, rozhodnutí o jeho zrušení (§§ 391 a 399 ex. ř., srovnej: Ehrenzweig soustava I/2 str. 180 a Neumann ex. ř. 1156).

Nejvyšší soud nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Žádost stěžovatelova o výmaz poznámky zákazu zcizení a zatížení ve vložce čís. 189 byla podána výslovně jako žádost knihovní, byvši opřena o ustanovení §u 57 knih. zák. V dovolacím rekursu poukazuje se znova na § 57 knih. zák. a tvrdí se, že výmaz poznámky zákazu zcizení a zatížení měl býti povolen, poněvadž tato poznámka následuje po poznámce pořadí zamýšleného zcizení, v němž právo vlastnické bylo vloženo. Než dovolací rekurs není odpostatněn. Dle §u 57 knih. zák. nařídí se k žádosti strany, pro kterou byl povolen vklad zcizení nemovitosti v poznamenaném pořadí, výmaz těch zápisů, jichž bylo dosaženo ohledně této nemovitosti po podání žádosti o poznámku pořadí. Toto nařízení nemůže se však vztahovati bez obmezení na všechny pozdější zápisy a hledíc k významu poznámky pořadí, jsou vyloučeny z výmazu ty zápisy, jež se vztahují na právo již dříve knihovně zapsané (srov. Bartsch, komentář ke knihovnímu zákonu, str. 544). Zákaz zcizení a zatížení, povolený jako prozatímné opatření dle §u 382 čís. 6 a §u 384 druhý odstavec ex. ř., byl poznamenán knihovně sice až dne 23. září 1925, kdežto žádost o poznámku pořadí zcizení došla již 21. září 1925, avšak poznamenání zákazu zcizení a zatížení týká se již dříve vloženého práva vlastnického předchůdců stěžovatelových v držbě domu čís. 422 a nemůže tedy stěžovatel z důvodu §u 57 knih. zák. žádati o výmaz této poznámky zákazu.