Rc 6205/1926
Ku zajištění nepeněžitého plnění nelze povoliti prozatímné opatření omezením dlužníkovy moci nad předmětem, jehož se závazek netýče.

(Rozhodnutí ze dne 12.08.1926, R II 245/26)
Z odůvodnění.
K zajištění nároku na dodání automatické žehličky navrhla firma R., by odpůrci (firmě H.) bylo zakázáno nakládati s nárokem, který prý jí přísluší vůči firmě B., na vydání u ní jsoucí bedny, jež obsahuje železnou strojní žehličku, a zvláště by jí bylo zakázáno přijmout bednu, již jest na základě onoho nároku vydati. Soud prvé stolice prozatimní opatření povolil,

rekursní soud návrh zamítl.

Důvody:

Žalující strana domáhá se na žalované straně toho, aby jí dodala automatickou žehličku, uplatňuje tedy nárok na plnění nepeněžní . I vymáhání takového nároku může se zabezpečiti prozatímním opatřením. Toto záleží v opatření ohledně předmětu nároku tak, aby budoucí jeho vymožení nebylo ani zřízeno ani zamřeno. Žalující strana navrhuje obstávku stran bedny uložené spediční firmy a obsahující železnou strojní žehličku ve váze 120 kg, tedy ohledně předmětu rozdílného od předmětu plnění. Nepostupuje tedy ve smyslu zákona a první stolice měla již proto návrh zamítnouti. Když tak neučinila, odporuje to zákonu.

Nejvyšší soud nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Jest sice správné, že exekuční řád v §u 382 uvádí různé zajišťovací prostředky toliko příkladmo, avšak přes to nelze přisvědčiti názoru stěžovatelčinu, že k zajištění jejího nároku na dodání žehlicího stroje, uloženého pro žalovanou firmu u zasilatele. Jak plyne z různých prostředků zajišťovacích v §u 382 ex . ř. a z povahy samého zajištění, může sloužiti k zajištění nároku nepeněžního jen takové prozatímní opatření, které se dotýká samého předmětu plnění. Takových prostředků, kterými se činí na toliko nepřímý nátlak, by splnil závazek, zákon jako zajišťovací prostředek pro nepeněžní nároky nezná. Třeba tedy je výpočet zajišťovacích prostředků v § 382 ex. ř. toliko příkladný, neplyne z toho, že lze použíti jako zajišťovacího prostředku nepřímého nátlaku, který se netýče předmětu plnění samého. Takové nepřímé působení omezením dispozice zavázaného s předmětem, jehož se závazek netýče, překročuje meze pouhého zajištění nároků nepeněžních a jen exekuci nebo prozatímní opatření pro nároky peněžní lze vésti i na nároky jiné. Stěžovatelův názor, že by znemožněním obstávky navrhované, ježto se jedná o předmět náležející cizinci, bylo mu znemožněno prozatímní opatření vůbec, vyvrací již ta skutečnost, že žalobce mohl si vymoci prozatímní opatření ohledně žehlicího stroje, který mu žalovaná firma měla dodati a který ona podle svého tvrzení měla pohotově.