Rc 6198/1926
Záznam lze povoliti jen na základě listiny, jež jest zřízena ve formě předepsané k její platnosti a obsahuje platný důvod ku nabytí práva, jež má bíti zaznamenáno.

K žádosti o záznam práva proti zmocniteli se vyžaduje, by byla předložena plná moc, jež třebas nemajíc zvláštních náležitostí §u 26 a 27. knih. zák.

(Rozhodnutí ze dne 10.08.1926, R I 554/26)
Z odůvodnění.
Knihovní soud zamítl žádost, by na nemovitostech bylo zaznamenáno vlastnické právo pro Amadea Z-a, jedině proto, že plná moc Hanuše D-a nebyla listinně vykázána.

Rekursní soud záznam povolil.

Důvody:

Důvod uvedený knihovním soudem nestačí k zamítnutí žádosti za záznam vlastnického práva podle listiny vydané výslovně Hanušem (Hansem) D-em, jakožto plnomocníkem Marie Terezie D-ové. V §§ 31 - 34 knih. zák. jsou uvedeny zvláštní požadavky povolení vkladu, zejména v § 31, druhý odstavec knih. zák. stanoveno, že podle plné moci může býti povolen vklad proti zmocniteli jen tehdy, vykazuje-li jím vystavená plná moc náležitosti §u 31 druhý odstavec knih. zák. V projednávaném případě jest vyjádření vystaveno Hanušem D-em jakožto plnomocníkem Marie Terezie D-ové, není však tato plná moc vykázána. Poněvadž však předložené vyjádření o prodeji v listině uvedených podílů na pozemcích vykazuje po rozumu § 35 knih. zák. všeobecné náležitosti §§ 26 a 27 knih. zák., bylo podle § 35 knih. zák. povoliti žádaný záznam vlastnického práva a dáti lhůtu podle § 42 knih. zák. ku spravení záznamu. V knihovní žádosti ovšem není výslovně uvedeno, pro koho má býti právo vlastnické zaznamenáno, avšak z citování tam uvedeného návrhu kupní smlouvy a v žádosti obsaženého tvrzení o ujednání mezi Hanušem D-em jako plnomocníkem Marie Terezie D-ové z jedné Amadeem Z-em z druhé strany jest zřejmo, že tu jde o záznam vlastnického práva pro Amadea Z-a.

Nejvyšší soud obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:
Dle §u 35 kn. zák. může býti povolen záznam na základě předložených listin, nevykazují-li sice všech zvláštních náležitostí §u 31 - 34 kn. zák. pro vklad, mají však povšechné náležitosti pro knihovní zápis (§ 26 a 27 kn. zák.). Pro povolení záznamu jest tedy také zapotřebí by listina, na jejímž základě byla podána žádost o záznam vlastnického práva, byla zřízena ve formě k její platnosti předepsané a musí obsahovati platný právní důvod ku nabytí věcného práva . Nehledíc k tomu, že listina ze dne 27. února 1926 jest zřízena ve formě pouhého dopisu Hanuše D-a domnělému kupiteli Amadeovi Z-ovi, jímž se stvrzuje ústní ujednání mezi nimi o prodeji nemovitostí, obsahuje tato listina ve svém posledním odstavci výslovnou výhradu, že další bližší podmínky budou v písemní smlouvě teprv stanoveny (fixovány). Z této výhrady o hotovosti kupní smlouvy vyplývá, že žádost o záznam vlastnického práva v pozemkové knize neopírá se o listinu, vykazující náležitosti §u 26 prvý a druhý odstavec knih. zák. V listině se dále uvádí, že Hanuš D. jednal při ústní smlouvě jako plnomocník své choti Marie Terezie D-ové, jejíž nemovitostí se domnělý prodej týkal. K žádosti o záznam vlastnického práva nebyla přiložena plná moc, která by sice nevykazovala náležitostí §u 31 druhý odstavec kn. zák., jež by však hověla aspoň §u 26 prvý odstavec a 27. kn. zák. Mylným jest názor, že stačilo kpovolení knihovího záznamu, že v listině ze dne 27. února 1926 jest alespoň uvedeno, že Hanuš D. jednal ve zmocnění své manželky. Z toho, že se k povolení vkladu na základě listiny plnomocníkovy proti zmocniteli vyžaduje, by byla předložena plná moc, jež buď zní na určité právní jednání, neb není vystavena dříve, než rok před žádostí o vklad, nenásleduje, že k žádosti o knihovní záznam není vůbec třeba předložiti plnou moc. Naopak z toho, že v §u 26 a 27 kn. zák., vysvítá, že i k žádosti o záznam proti zmocniteli se v zájmu bezpečnosti knihovního obchodu, kterouž formální předpisy knihovního zákona patrně chrání, vyžaduje nezbytně, by plná moc byla předložena, třeba bez zvláštních náležitostí § 31 druhý odst. kn. zák., avšak aspoň za šetření povšechných náležitostí §u 26 a 27 kn. zák., jak již svrchu uvedeno. Právem tedy první soud nevyhověl žádosti o záznam.